: :   Goto : English Language     
   สาส์นอภิบาลสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย เรื่อง "การฟื้นฟูชีวิตชุมชนศิษย์พระคริสต์ ค.ศ. 2012 – 2015"   
   ข้อมูลทั่วไป   
   ประวัติ-ความเป็นมา
   ตราและสัญลักษณ์
   วิสัยทัศน์และพันธกิจ
รายชื่อประธานสภาฯ
ในอดีต-ปัจจุบัน
 
   แผนภูมิโครงสร้างสภาฯ
   สมาชิกสภาพระสังฆราชฯ
พระสังฆราชและเขต
ปกครองในประเทศไทย
   พระสังฆราชกิตติคุณ
   คณะกรรมการดำเนินงานฯ
   คณะกรรมการสำนักงาน
   ข่าวพระสังฆราชทั่วโลก
เช็คเมล์
 
ดาวน์โหลดไฟล์
Catholic World Tour
คพส.
ยส.
อุดมสารดอทคอม
Caritas Thailand
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม
สมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตสัมพันธ์
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
สื่อมวลชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย
วิถีชุมชนวัด
 
หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศสภาฯ  
 สาส์นอภิบาลสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
เรื่อง "การฟื้นฟูชีวิตชุมชนศิษย์พระคริสต์ ค.ศ. 2012 – 2015"
    คณะอาจารย์ นิสิต หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
4 พ.ย. 2014
     
      เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน ค.ศ. 2014 สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยมีโอกาสต้อนรับคณะอาจารย์ นิสิต หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำนวน 34 ท่าน เพื่อการทัศนศึกษาและดูงาน โดยมีพระคุณเจ้าชูศักดิ์ สิริสุทธิ์พร้อมกับพระสงฆ์และซิสเตอร์ร่วมตอบคำถาม ณ ห้องประชุม ฝ่ายการศึกษาฯ ชั้น 8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์

 
  ดูประมวลภาพ...
  เครดิตภาพ: สื่อมวลชนคาทอลิกฯ
 
    มุขนายก เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช นำคณะคริสตชนคาทอลิก
เข้าร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ที่ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช

19 ต.ค. 2014
     
      วันที่ 19 ตุลาคม 2014 มุขนายก เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช รองประธานสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย และมุขนายกปกครองมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ นำคณะคริสตชนคาทอลิก เข้าร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเเจกันดอกไม้ ที่ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช พร้อมทั้งอธิษฐานขอพรพระเจ้า ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง

 
  ดูประมวลภาพ...
 
    คำกล่าวถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช

2 ธ.ค. 2013
     
      ในโอกาสมหามงคลสมัยวันเฉลิมพระชนมพรรษาแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ข้าพระพุทธเจ้าคริสตชนคาทอลิกในประเทศไทย ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายพระพรชัยมงคล ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งสรวงสวรรค์ โปรดประสิทธิ์ประสาทพระพร อภิบาลและปกปักรักษาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท พร้อมทั้งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ทรงพระเกษมสำราญปราศจากโรคาภยันตรายทั้งปวง พระชนมพรรษายิ่งยืนนาน เฉลิมฉัตรเป็นมิ่งขวัญร่มโพธิ์ทองของปวงข้าพระพุทธเจ้า เหล่าพสกนิกรชาวไทยตราบจิรัฐิติกาล

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ        


 
  คำกล่าวถวายราชสดุดีฯ ฉบับเต็ม...
 
    ประกาศสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
การรณรงค์ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติในประเทศฟิลิปปินส์

12 พ.ย. 2013
     
      เพื่อแสดงถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันในองค์พระคริสต์เจ้ากับพระศาสนจักรในประเทศฟิลิปปินส์ สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนทุกสังฆมณทล คณะนักบวชชาย-หญิง หน่วยงาน องค์กรคาทอลิก และพี่น้องคริสตชนผู้มีน้ำใจดีทั้งหลาย ได้แสดงความรัก ความเอื้ออาทรต่อพี่น้องชาวฟิลิปปินส์ “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ท่านทำสิ่งใดต่อพี่น้องผู้ต่ำต้อยที่สุดของเรา ท่านก็ทำสิ่งนั้นต่อเรา....” (มธ.25:40) โดยร่วมกันอธิษฐานภาวนาวอนขอพระเป็นเจ้าโปรดประทานขวัญและกำลังใจให้กลับคืนมา ให้พวกเขาสามารถสู้ชีวิต ฟื้นฟูผืนแผ่นดินขึ้นใหม่ พร้อมกันนี้ขอเชิญชวนบริจาคให้ความช่วยเหลือแก่พี่น้องเหล่านี้ ตามกำลังความสามารถของท่าน และสภาพระสังฆราชฯ จะรวบรวมเพื่อนำส่งสภาพระสังฆราชฟิลิปปินส์เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไป โดยท่านที่ประสงค์จะให้การสนับสนุนช่วยเหลือสามารถดำเนินการดังนี้

เช็คสั่งจ่าย : สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย (คาริตัสไทยแลนด์)
หรือโอนเงิน : มิสซังฯ สภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ (คาริตัสไทยแลนด์)
  ธนาคารทหารไทย สาขาพัฒน์พงศ์
  บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 170-2-07187-7


  ดูสาส์นฉบับเต็ม...
 
    สาส์นถวายความอาลัย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
8 พ.ย. 2013
     
      สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ร่วมถวายความอาลัยพร้อมกับพี่น้องพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ โดยขอให้ทุกวัดคาทอลิก จัดให้มีการอธิษฐานภาวนาเป็นพิเศษในระหว่างพิธีบูชาขอบพระคุณ (พิธีมิสซา) ทุกวันอาทิตย์ตลอดระยะเวลาไว้ทุกข์ให้สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกด้วย

    ในนามของคริสตศาสนิกชนคาทอลิกทั่วประเทศ ขอร่วมใจอธิษฐานวอนขอพระพรจากพระเจ้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่ดวงพระวิญญาณของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ผู้ทรงเจริญด้วยพระคุณธรรมอันเปี่ยมล้น นำพระองค์ท่านไปสู่สันตินิรันดร ประทับในพระสิริรุ่งโรจน์กับพระเจ้าเทอญ

 
  ดูประกาศฉบับเต็ม...
 
    ประชุมกรรมาธิการฝ่ายของสภาพระสังฆราชฯ ครั้งที่ 2/2013
8-9 ส.ค. 2013
     
      การประชุมกรรมาธิการฝ่ายของสภาพระสังฆราชฯ ครั้งที่ 2/2013 ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม ค.ศ.2013 ณ บ้านผู้หว่าน อ.สามพราน จ.นครปฐม

 
 ดูประมวลภาพ...
 
    พิธีเฉลิมฉลอง "ปีแห่งความเชื่อระดับชาติ"
24 มิ.ย. 2013
     
      สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมพิธีเฉลิมฉลอง "ปีแห่งความเชื่อระดับชาติ" วันที่ 19-20 กรกฎาคม ค.ศ.2013 ณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน นครปฐม

วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2013 หัวข้อ "ความเชื่อกับเยาวชนรุ่นใหม่"
วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2013 หัวข้อ "ความเชื่อคือบ่อเกิดแห่งกระแสเรียก"

และขอเชิญชมนิทรรศการกระแสเรียกจากคณะนักบวชและกิจกรรมฆราวาสต่าง ๆ ณ บริเวณโรงยิมโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกชาย

 
 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
    คริสตชนไทยถวายพระพรแด่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
24 มี.ค. 2013
     
      คริสตชนไทยร่วมพิธีมิสซาอาทิตย์มหาทรมาน (แห่ใบลาน) ในเทศกาลมหาพรต และร่วมกันสวดภาวนาถวายพระพรแด่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส โอกาสเริ่มศาสนบริการอัครสาวกเปโตรของพระสังฆราชแห่งโรม โดยพระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ประธานสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย เป็นประธาน ร่วมกับพระอัครสังฆราชพอล ชาง อิน-นัม เอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู และบรรดาพระสังฆราช ทั้ง 10 สังฆมณฑล โดยมีพระสงฆ์ นักบวช ผู้แทนจากภาครัฐ คณะทูตานุทูต ผู้แทนจากศาสนาต่างๆ และคริสตชน มาร่วมพิธีจำนวนมาก เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2013 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก และงานเลี้ยงรับรอง ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ

 
 อ่านต่อ....
 ดูประมวลภาพ....
 
     
  "ท่านเป็นศิลา และบนศิลานี้ เราจะตั้งพระศาสนจักรของเรา"

หลังจาก คริสตชนทั่วโลกรอคอยด้วยใจจดใจจ่อ รอฟังและดูข่าวการเลือกตั้งพระสันตะปาปา เราก็ได้พระสันตะปาปาในวันเย็นวันที่ ๑๓ มีนาคม
พวกเราจึงขอบพระคุณพระเจ้าและภาวนาอ้อนวอนโปรดให้พระสันตะปาปาใหม่เป็นผู้นำ ที่เข้มแข็ง ช่วยคริสตชนให้ก้าวเดินไปเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า
ร่วมมือกันสร้างพระศาสนจักรให้เข้มแข็งและประกาศยืนยันความเชื่อของตน
…นับเป็นครั้งแรกที่พระศาสนจักรได้พระสันตะปาปานอกทวีปยุโรป
…นับเป็นครั้งแรกที่พระสันตะปาปารับพระนามฟรังซิส
...และเป็นครั้งแรกที่พระสันตะปาปามาจากคณะเยซูอิต
พระองค์ เคยพูดกับคริสตชนที่อาร์เจนตีนาว่า "ถึงเวลาแล้วที่พระศาสนจักรต้องออกจาก ห้องซาคริสเตีย(ห้องแต่งตัวพระสงฆ์) และเดินออกไปสู่โลกกว้างได้แล้ว"
พระองค์เป็นคนเรียบง่าย สุภาพ อยู่ข้างประชาชน และกล้าเตือนนักการเมือง
และยังคงเป็นแบบอย่างของความสุภาพถ่อมตนเช่นนั้นอย่างเด่นชัดแม้เมื่อได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปาแล้ว


ในนามของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ขอร่วมเป็นหนึ่งเดียวในความยินดีกับ พระสันตะปาปาฟรังซิส พวกเราจะเดินไปกับพระองค์ในการภาวนาและการดำเนินชีวิตของเรา เพื่อพระองค์จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง เพื่อพระสิริมงคลของพระเจ้าและความดีของพระศาสนจักร ขอพระแม่มารีอาปกปักษ์รักษาพระองค์เสมอเทอญ


+ พระอัครสังฆราช หลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
ประธานสภาพระสังฆราชฯ


   
 
    สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรานซิส ที่ 1 ประมุของค์ที่ 266 ของพระศาสนจักรคาทอลิก
14 มี.ค. 2013
     
 

ประวัติคร่าวๆของสมเด็จพระสันตะปาปา ฟรานซิส ที่ 1 ประมุของค์ที่ 266 ของพระศาสนจักรคาทอลิกดังนี้

พระคาร์ดินัล ฮอร์เก้ เบร์โจโญ่ ประมุขอัครสังฆมณฑลบัวโนสไอเรส อาร์เจนติน่า ได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปาองค์ที่ 266 ของพระศาสนจักร โดยใช้ชื่อ "ฟรานซิส ที่ 1

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรานซิส ที่ 1 เป็นบุตรของชาวอิตาเลี่ยนที่อพยพไปอยู่อาร์เจนติน่า (บิดาเป็นคนงานการรถไฟในเมืองตูริน อิตาลี) แรกเริ่ม ท่านต้องการเรียนเป็นนักเคมี แต่ ค.ศ.1958 ท่านตัดสินใจสมัครเข้าคณะเยสุอิตและได้บวชเป็นพระสงฆ์ในที่สุด

ท่านได้รับแต่งตั้งเป็นพระคาร์ดินัลในปี 2001 โดยสมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2

พระสันตะปาปา ฟรานซิส ที่ 1 เป็นคนที่ทำงานเพื่อความยุติธรรมในสังคมมาตลอด อาทิ การต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิของผู้ยากไร้

นอกจากนี้ สมัยเป็นพระคาร์ดินัล ท่านปฏิเสธการมีรถประจำตำแหน่ง แต่เลือกนั่งรถเมล์ และไม่มีแม่ครัว แต่เลือกทำอาหารเองด้วย

ความประทับใจที่ทุกคนนึกถึงท่านคือ ปี 2001 ท่านไปถวายมิสซาในศูนย์ผู้ป่วยโรคเอดส์ ท่านได้ "ล้างเท้าและจุมพิต" เท้าของผู้ป่วยโรคเอดส์ 12 คนด้วย

อีกจุดเด่นของท่านคือยังเป็นคนที่มีความคิดอนุรักษ์นิยม เนื่องจากท่านมาจากคณะเยสุอิต ท่านจึงเน้นเรื่องการอภิบาลจิตใจอย่างเคร่งครัด

   
ที่มา : http://www.catholic.or.th/archive/popefrancis/
 
    ประกาศสภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย
เรื่อง สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 16 ทรงประกาศสละตำแหน่ง
12 ก.พ. 2013
     
      เป็นที่ทราบโดยทั่วกันในช่วงเวลาเย็นของวันจันทร์มรา 11 กุมภาพันธ์ 2013 ว่าสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 16 ทรงประกาศตัดสินพระทัยของพระองค์ที่จะสละตำแหน่งประมุขของพระศาสนจักรคาทอลิกและพระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณทลโรม โดยจะมีผลในวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 20.00 น. (ตรงกับ 02.00 น. ของวันที่ 1 มีนาคม 2013 ตามเวลาในประเทศไทย)

 
 ดูประกาศฉบับเต็ม....
 
    สภาพระสังฆราชฯ ต้อนรับพระสมณทูต
9 ธ.ค. 2012
     
      พระศาสนจักรไทยต้อนรับพระสมณทูตลำดับที่ 12 พระอัครสังฆราชพอล ชาง อิน-นัม ชาวเกาหลี ซึ่งท่านเป็นเอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทยองค์แรกที่เป็นชาวเอเชีย สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ต้อนรับพระอัครสังฆราชพอล ชาง อิน-นัม เอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย อย่างเป็นทางการ โอกาสเข้ารับหน้าที่เอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย โดยพระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ประธานสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ ร่วมกับพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช รองประธานสภาพระสังฆราชฯ พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู พร้อมบรรดาพระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวชชาย-หญิง และสัตบุรุษมาร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับจำนวนมาก เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2012 ที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก

 
 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม.... | ประมวลภาพพิธีบูชามิสซา....
 
    เดินการกุศลเพื่อช่วยเหลืองานสาธารณกุศล
24 พ.ย. 2012
     
      พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธาน เดินการกุศลเพื่อช่วยเหลืองานสาธารณกุศล สังฆมณฑลทั่วประเทศ จัดโดยสมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2012 เวลา 05.00 น. ที่สวนลุมพินี

 
 ดูประมวลภาพเพิ่มเติม....
 
   
 
สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย    122/11 ซอยนาคสุวรรณ ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
โทร : 02-681-3900   Fax : 02-681-5369 ,02-681-5370   E-mail : cbct_th@hotmail.com , thaicbct@cbct.net
เวปไซด์นี้แสดงผลได้ดีที่ความละเอียด 1024x768 pixel ขึ้นไป (แนะนำ-ติชมเวปไซด์ได้ที่ E-mail : 9ho888@windowslive.com)