: :   Goto : English Language     
   สาส์นอภิบาลสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย เรื่อง "การฟื้นฟูชีวิตชุมชนศิษย์พระคริสต์ ค.ศ. 2012 – 2015"   
   ข้อมูลทั่วไป   
   ประวัติ-ความเป็นมา
   ตราและสัญลักษณ์
   วิสัยทัศน์และพันธกิจ
รายชื่อประธานสภาฯ
ในอดีต-ปัจจุบัน
 
   แผนภูมิโครงสร้างสภาฯ
   สมาชิกสภาพระสังฆราชฯ
พระสังฆราชและเขต
ปกครองในประเทศไทย
   พระสังฆราชกิตติคุณ
   คณะกรรมการดำเนินงานฯ
   คณะกรรมการสำนักงาน
   ข่าวพระสังฆราชทั่วโลก
เช็คเมล์
 
ดาวน์โหลดไฟล์
Catholic World Tour
คพส.
ยส.
อุดมสารดอทคอม
Caritas Thailand
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม
สมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตสัมพันธ์
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
สื่อมวลชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย
วิถีชุมชนวัด
 
หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศสภาฯ  
 สาส์นอภิบาลสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
เรื่อง "การฟื้นฟูชีวิตชุมชนศิษย์พระคริสต์ ค.ศ. 2012 – 2015"
    คำกล่าวถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช

2 ธ.ค. 2013
     
      ในโอกาสมหามงคลสมัยวันเฉลิมพระชนมพรรษาแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ข้าพระพุทธเจ้าคริสตชนคาทอลิกในประเทศไทย ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายพระพรชัยมงคล ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งสรวงสวรรค์ โปรดประสิทธิ์ประสาทพระพร อภิบาลและปกปักรักษาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท พร้อมทั้งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ทรงพระเกษมสำราญปราศจากโรคาภยันตรายทั้งปวง พระชนมพรรษายิ่งยืนนาน เฉลิมฉัตรเป็นมิ่งขวัญร่มโพธิ์ทองของปวงข้าพระพุทธเจ้า เหล่าพสกนิกรชาวไทยตราบจิรัฐิติกาล

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ        


 
  คำกล่าวถวายราชสดุดีฯ ฉบับเต็ม...
 
    ประกาศสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
การรณรงค์ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติในประเทศฟิลิปปินส์

12 พ.ย. 2013
     
      เพื่อแสดงถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันในองค์พระคริสต์เจ้ากับพระศาสนจักรในประเทศฟิลิปปินส์ สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนทุกสังฆมณทล คณะนักบวชชาย-หญิง หน่วยงาน องค์กรคาทอลิก และพี่น้องคริสตชนผู้มีน้ำใจดีทั้งหลาย ได้แสดงความรัก ความเอื้ออาทรต่อพี่น้องชาวฟิลิปปินส์ “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ท่านทำสิ่งใดต่อพี่น้องผู้ต่ำต้อยที่สุดของเรา ท่านก็ทำสิ่งนั้นต่อเรา....” (มธ.25:40) โดยร่วมกันอธิษฐานภาวนาวอนขอพระเป็นเจ้าโปรดประทานขวัญและกำลังใจให้กลับคืนมา ให้พวกเขาสามารถสู้ชีวิต ฟื้นฟูผืนแผ่นดินขึ้นใหม่ พร้อมกันนี้ขอเชิญชวนบริจาคให้ความช่วยเหลือแก่พี่น้องเหล่านี้ ตามกำลังความสามารถของท่าน และสภาพระสังฆราชฯ จะรวบรวมเพื่อนำส่งสภาพระสังฆราชฟิลิปปินส์เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไป โดยท่านที่ประสงค์จะให้การสนับสนุนช่วยเหลือสามารถดำเนินการดังนี้

เช็คสั่งจ่าย : สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย (คาริตัสไทยแลนด์)
หรือโอนเงิน : มิสซังฯ สภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ (คาริตัสไทยแลนด์)
  ธนาคารทหารไทย สาขาพัฒน์พงศ์
  บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 170-2-07187-7


  ดูสาส์นฉบับเต็ม...
 
    สาส์นถวายความอาลัย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
8 พ.ย. 2013
     
      สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ร่วมถวายความอาลัยพร้อมกับพี่น้องพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ โดยขอให้ทุกวัดคาทอลิก จัดให้มีการอธิษฐานภาวนาเป็นพิเศษในระหว่างพิธีบูชาขอบพระคุณ (พิธีมิสซา) ทุกวันอาทิตย์ตลอดระยะเวลาไว้ทุกข์ให้สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกด้วย

    ในนามของคริสตศาสนิกชนคาทอลิกทั่วประเทศ ขอร่วมใจอธิษฐานวอนขอพระพรจากพระเจ้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่ดวงพระวิญญาณของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ผู้ทรงเจริญด้วยพระคุณธรรมอันเปี่ยมล้น นำพระองค์ท่านไปสู่สันตินิรันดร ประทับในพระสิริรุ่งโรจน์กับพระเจ้าเทอญ

 
  ดูประกาศฉบับเต็ม...
 
    ประชุมกรรมาธิการฝ่ายของสภาพระสังฆราชฯ ครั้งที่ 2/2013
8-9 ส.ค. 2013
     
      การประชุมกรรมาธิการฝ่ายของสภาพระสังฆราชฯ ครั้งที่ 2/2013 ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม ค.ศ.2013 ณ บ้านผู้หว่าน อ.สามพราน จ.นครปฐม

 
 ดูประมวลภาพ...
 
    พิธีเฉลิมฉลอง "ปีแห่งความเชื่อระดับชาติ"
24 มิ.ย. 2013
     
      สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมพิธีเฉลิมฉลอง "ปีแห่งความเชื่อระดับชาติ" วันที่ 19-20 กรกฎาคม ค.ศ.2013 ณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน นครปฐม

วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2013 หัวข้อ "ความเชื่อกับเยาวชนรุ่นใหม่"
วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2013 หัวข้อ "ความเชื่อคือบ่อเกิดแห่งกระแสเรียก"

และขอเชิญชมนิทรรศการกระแสเรียกจากคณะนักบวชและกิจกรรมฆราวาสต่าง ๆ ณ บริเวณโรงยิมโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกชาย

 
 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
    คริสตชนไทยถวายพระพรแด่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
24 มี.ค. 2013
     
      คริสตชนไทยร่วมพิธีมิสซาอาทิตย์มหาทรมาน (แห่ใบลาน) ในเทศกาลมหาพรต และร่วมกันสวดภาวนาถวายพระพรแด่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส โอกาสเริ่มศาสนบริการอัครสาวกเปโตรของพระสังฆราชแห่งโรม โดยพระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ประธานสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย เป็นประธาน ร่วมกับพระอัครสังฆราชพอล ชาง อิน-นัม เอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู และบรรดาพระสังฆราช ทั้ง 10 สังฆมณฑล โดยมีพระสงฆ์ นักบวช ผู้แทนจากภาครัฐ คณะทูตานุทูต ผู้แทนจากศาสนาต่างๆ และคริสตชน มาร่วมพิธีจำนวนมาก เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2013 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก และงานเลี้ยงรับรอง ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ

 
 อ่านต่อ....
 ดูประมวลภาพ....
 
     
  "ท่านเป็นศิลา และบนศิลานี้ เราจะตั้งพระศาสนจักรของเรา"

หลังจาก คริสตชนทั่วโลกรอคอยด้วยใจจดใจจ่อ รอฟังและดูข่าวการเลือกตั้งพระสันตะปาปา เราก็ได้พระสันตะปาปาในวันเย็นวันที่ ๑๓ มีนาคม
พวกเราจึงขอบพระคุณพระเจ้าและภาวนาอ้อนวอนโปรดให้พระสันตะปาปาใหม่เป็นผู้นำ ที่เข้มแข็ง ช่วยคริสตชนให้ก้าวเดินไปเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า
ร่วมมือกันสร้างพระศาสนจักรให้เข้มแข็งและประกาศยืนยันความเชื่อของตน
…นับเป็นครั้งแรกที่พระศาสนจักรได้พระสันตะปาปานอกทวีปยุโรป
…นับเป็นครั้งแรกที่พระสันตะปาปารับพระนามฟรังซิส
...และเป็นครั้งแรกที่พระสันตะปาปามาจากคณะเยซูอิต
พระองค์ เคยพูดกับคริสตชนที่อาร์เจนตีนาว่า "ถึงเวลาแล้วที่พระศาสนจักรต้องออกจาก ห้องซาคริสเตีย(ห้องแต่งตัวพระสงฆ์) และเดินออกไปสู่โลกกว้างได้แล้ว"
พระองค์เป็นคนเรียบง่าย สุภาพ อยู่ข้างประชาชน และกล้าเตือนนักการเมือง
และยังคงเป็นแบบอย่างของความสุภาพถ่อมตนเช่นนั้นอย่างเด่นชัดแม้เมื่อได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปาแล้ว


ในนามของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ขอร่วมเป็นหนึ่งเดียวในความยินดีกับ พระสันตะปาปาฟรังซิส พวกเราจะเดินไปกับพระองค์ในการภาวนาและการดำเนินชีวิตของเรา เพื่อพระองค์จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง เพื่อพระสิริมงคลของพระเจ้าและความดีของพระศาสนจักร ขอพระแม่มารีอาปกปักษ์รักษาพระองค์เสมอเทอญ


+ พระอัครสังฆราช หลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
ประธานสภาพระสังฆราชฯ


   
 
    สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรานซิส ที่ 1 ประมุของค์ที่ 266 ของพระศาสนจักรคาทอลิก
14 มี.ค. 2013
     
 

ประวัติคร่าวๆของสมเด็จพระสันตะปาปา ฟรานซิส ที่ 1 ประมุของค์ที่ 266 ของพระศาสนจักรคาทอลิกดังนี้

พระคาร์ดินัล ฮอร์เก้ เบร์โจโญ่ ประมุขอัครสังฆมณฑลบัวโนสไอเรส อาร์เจนติน่า ได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปาองค์ที่ 266 ของพระศาสนจักร โดยใช้ชื่อ "ฟรานซิส ที่ 1

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรานซิส ที่ 1 เป็นบุตรของชาวอิตาเลี่ยนที่อพยพไปอยู่อาร์เจนติน่า (บิดาเป็นคนงานการรถไฟในเมืองตูริน อิตาลี) แรกเริ่ม ท่านต้องการเรียนเป็นนักเคมี แต่ ค.ศ.1958 ท่านตัดสินใจสมัครเข้าคณะเยสุอิตและได้บวชเป็นพระสงฆ์ในที่สุด

ท่านได้รับแต่งตั้งเป็นพระคาร์ดินัลในปี 2001 โดยสมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2

พระสันตะปาปา ฟรานซิส ที่ 1 เป็นคนที่ทำงานเพื่อความยุติธรรมในสังคมมาตลอด อาทิ การต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิของผู้ยากไร้

นอกจากนี้ สมัยเป็นพระคาร์ดินัล ท่านปฏิเสธการมีรถประจำตำแหน่ง แต่เลือกนั่งรถเมล์ และไม่มีแม่ครัว แต่เลือกทำอาหารเองด้วย

ความประทับใจที่ทุกคนนึกถึงท่านคือ ปี 2001 ท่านไปถวายมิสซาในศูนย์ผู้ป่วยโรคเอดส์ ท่านได้ "ล้างเท้าและจุมพิต" เท้าของผู้ป่วยโรคเอดส์ 12 คนด้วย

อีกจุดเด่นของท่านคือยังเป็นคนที่มีความคิดอนุรักษ์นิยม เนื่องจากท่านมาจากคณะเยสุอิต ท่านจึงเน้นเรื่องการอภิบาลจิตใจอย่างเคร่งครัด

   
ที่มา : http://www.catholic.or.th/archive/popefrancis/
 
    ประกาศสภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย
เรื่อง สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 16 ทรงประกาศสละตำแหน่ง
12 ก.พ. 2013
     
      เป็นที่ทราบโดยทั่วกันในช่วงเวลาเย็นของวันจันทร์มรา 11 กุมภาพันธ์ 2013 ว่าสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 16 ทรงประกาศตัดสินพระทัยของพระองค์ที่จะสละตำแหน่งประมุขของพระศาสนจักรคาทอลิกและพระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณทลโรม โดยจะมีผลในวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 20.00 น. (ตรงกับ 02.00 น. ของวันที่ 1 มีนาคม 2013 ตามเวลาในประเทศไทย)

 
 ดูประกาศฉบับเต็ม....
 
    สภาพระสังฆราชฯ ต้อนรับพระสมณทูต
9 ธ.ค. 2012
     
      พระศาสนจักรไทยต้อนรับพระสมณทูตลำดับที่ 12 พระอัครสังฆราชพอล ชาง อิน-นัม ชาวเกาหลี ซึ่งท่านเป็นเอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทยองค์แรกที่เป็นชาวเอเชีย สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ต้อนรับพระอัครสังฆราชพอล ชาง อิน-นัม เอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย อย่างเป็นทางการ โอกาสเข้ารับหน้าที่เอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย โดยพระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ประธานสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ ร่วมกับพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช รองประธานสภาพระสังฆราชฯ พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู พร้อมบรรดาพระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวชชาย-หญิง และสัตบุรุษมาร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับจำนวนมาก เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2012 ที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก

 
 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม.... | ประมวลภาพพิธีบูชามิสซา....
 
    เดินการกุศลเพื่อช่วยเหลืองานสาธารณกุศล
24 พ.ย. 2012
     
      พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธาน เดินการกุศลเพื่อช่วยเหลืองานสาธารณกุศล สังฆมณฑลทั่วประเทศ จัดโดยสมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2012 เวลา 05.00 น. ที่สวนลุมพินี

 
 ดูประมวลภาพเพิ่มเติม....
 
   
 
สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย    122/11 ซอยนาคสุวรรณ ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
โทร : 02-681-3900   Fax : 02-681-5369 ,02-681-5370   E-mail : cbct_th@hotmail.com , thaicbct@cbct.net
เวปไซด์นี้แสดงผลได้ดีที่ความละเอียด 1024x768 pixel ขึ้นไป (แนะนำ-ติชมเวปไซด์ได้ที่ E-mail : 9ho888@windowslive.com)