slide1 slide3 slide2 slide4

ข่าวพระศาสนจักรไทย

ข่าวพระศาสนจักรสากล

ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งพระเมตตา

ข่าวเด่นประจำสัปดาห์

พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนย่านกะดีจีน:ชุมชนศาสนิกสัมพันธ์สู่ชุมชนคุณธรรม

พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี และคณะ

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนย่านกะดีจีน:ชุมชนศาสนิกสัมพันธ์สู่ชุมชนคุณธรรม

 

ในวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2017 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนย่านกะดีจีน:ชุมชนศาสนิกสัมพันธ์สู่ชุมชนคุณธรรม โดยมงซินญอร์ ดร.วิษณุ ธัญญอนันต์ รองเลขาธิการสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ร่วมในคณะในการเยี่ยมชมสถานที่ทั้ง 7 แห่งดังนี้ 1.มิสยิดบางหลวง(กุฎีขาว) 2.ศาลเจ้าเกียนอันกง 3.โบสถ์ซางตาครู้ส (วัดกุฎีจีน) 4.เยี่ยมชมแหล่งผลิตขนมฝรั่งกุฎีจีนผลิตภัณฑ์ชุมชนอันเลื่องชื่อของชุมชนซึ่งยังคงรักษารูปแบบการผลิตขนมฝรั่งโดยใช้เตาถ่านแบบดั้งเดิม 5.เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บ้านกุฎีจีน 6.เยี่ยมชมบ้านโบราณ “บ้านทรงไทยแบบวิคตอเรีย” 7.วัดประยุรวงศาวาส โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น.

Read more...

พระสันตะปาปาส่งผู้แทนรับมอบคัมภีร์พระมาลัย คณะสงฆ์วัดโพธิ์แปลถวาย

พระสันตะปาปาส่งผู้แทนรับมอบคัมภีร์พระมาลัย

คณะสงฆ์วัดโพธิ์แปลถวาย

 

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2017 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงมอบหมายให้ผู้แทนคือพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์เกรียงศักดิ์โกวิทวาณิชประมุขแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯและประธานสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยพระสังฆราชยอห์นบอสโกปัญญากฤษเจริญประมุขสังฆมณฑลราชบุรีและเหรัญญิกสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยพระสังฆราช ยอแซฟชูศักดิ์สิริสุทธิ์ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมาและเลขาธิการสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยมงซินญอร์ดร.วิษณุธัญญอนันต์รองเลขาธิการสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยอดีตนักการทูตแห่งสันตะสำนัก (นครรัฐวาติกัน) และรองปลัดสมณสภาเพื่อการเสวนาระหว่างศาสนาแห่งสันตะสำนักและคณะเข้ารับมอบพระคัมภีร์ซึ่งเขียนด้วยอักษรขอมเป็นภาษาบาลีและภาษาไทยที่ปริวรรต (แปล) แล้วเสร็จจากคณะสงฆ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม(วัดโพธิ์) โดยมีพระเทพวีราภรณ์เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนฯเป็นประธานส่งมอบ

Read more...

พระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์โอกาสฉลอง 100 ปีแม่พระฟาติมา

พระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์โอกาสฉลอง 100 ปีแม่พระฟาติมา

          โอกาสฉลองครบรอบร้อยปีการประจักษ์ของแม่พระที่ฟาติมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิสทรงประกาศให้คริสตชนสามารถรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ได้ ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน ค.ศ. 2016-วันที่ 26 พฤศจิกายน ค.ศ. 2017

          โดยคริสตชนจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขปกติของการรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ คือ มีเจตนาที่จะรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ มีสภาพภายในจิตใจที่ไม่ติดใจกับบาป รับศีลอภัยบาป รับศีลมหาสนิท และสวดตามพระประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปา

          สำหรับกิจการที่จะรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์โอกาสฉลอง 100 ปีแม่พระฟาติมามีดังนี้

Read more...

สาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส สำหรับวันเยาวชนโลกครั้งที่ 32 ค.ศ. 2017

สาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

สำหรับวันเยาวชนโลกครั้งที่ 32

ค.ศ. 2017

 

“พระผู้ทรงสรรพานุภาพทรงกระทำกิจการยิ่งใหญ่สำหรับข้าพเจ้า” (ลก. 1: 49)

 

ลูกๆเยาวชนที่รักทั้งหลาย

       บัดนี้พวกเรากำลังจะเดินทางกันอีกแล้วโดยปฏิบัติตามมติการประชุมที่ยิ่งใหญ่ที่ผ่านมา ณ เมืองคราครูฟ ซึ่งพวกเราทำการเฉลิมฉลองวันเยาวชนโลกครั้งที่ 31 พร้อมกับปีศักดิ์สิทธิ์สำหรับเยาวชนอันเป็นส่วนหนึ่งแห่งปีศักดิ์สิทธิ์แห่งพระเมตตา  พวกเราได้วอนขอนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา และนักบุญเฟาสตีนา โกวัลสกา อัครสาวกแห่งพระเมตตาของพระเจ้าเป็นผู้นำทางเราเพื่อพวกเราจะได้สามารถตอบสนองต่อการท้าทายแห่งกาลเวลาของเรา  พวกเรามีประสบการณ์ยอดเยี่ยมแห่งมิตรภาพและความชื่นชมยินดี และพวกเราก็ได้มอบเครื่องหมายแห่งความหวังให้กับโลกนี้  ผืนธงและภาษาที่แตกต่างของเราไม่ใช่เหตุผลแห่งการเป็นอริและการแตกแยก แต่เป็นโอกาสเปิดประตูหัวใจของเราเพื่อสร้างสะพานเชื่อมต่อกัน

       ในวันปิดการประชุมเยาวชนโลกที่เมืองคราครูฟ พ่อประกาศว่าการเดินทางแสวงบุญของพวกเราครั้งต่อไปซึ่งอาศัยความช่วยเหลือของพระเจ้าจะนำเราไปพบกันที่ประเทศปานามาในปี ค.ศ. 2019  ในการเดินทางนี้จะมีพระแม่มารีย์พรหมจารีซึ่งทุกชาติทุกภาษาขานพระนามพระแม่ว่าเป็นผู้มีบุญ (เทียบ ลก. 1: 48) ร่วมเดินทางไปกับพวกเรา  ใน

Read more...

พระสมณสาส์นพระสันตะปาปา

Catolic Link