slide1 slide3 slide2 slide4

ข่าวพระศาสนจักรไทย

ข่าวพระศาสนจักรสากล

ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งพระเมตตา

ข่าวเด่นประจำสัปดาห์

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส พิธีบูชาขอบพระคุณเป็นการรำลึกการประทับจริงของพระเยซูคริสต์ มิใช่เป็นแค่ความทรงจำเหตุการณ์ในอดีต หรือการแสดง วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2017

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

พิธีบูชาขอบพระคุณเป็นการรำลึกการประทับจริงของพระเยซูคริสต์

มิใช่เป็นแค่ความทรงจำเหตุการณ์ในอดีต หรือการแสดง

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2017

นครรัฐวาติกัน วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2017 “พิธีบูชาขอบพระคุณเป็นการรำลึกพระธรรมล้ำลึกแห่งปัสกาของพระคริสตเจ้า” พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงประกาศ “พิธีนี้ทำให้พวกเรามีส่วนร่วมในชัยชนะของพระองค์ต่อบาปและความตายและให้ความหมายที่สมบูรณ์แก่ชีวิตของเรา”

        การไตร่ตรองนี้พระองค์ตรัสขณะประชาชนเข้าเฝ้าที่ ลานมหาวิหารนักบุญเปโตร หรือจตุรัสเซนต์ปีเตอร์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคำสอนของพระองค์เกี่ยวกับพิธีบูชาขอบพระคุณ

Read more...

เมียนมาร์: สาส์นผ่านทางวีดีโอของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส “ข้าพเจ้ามาเพื่อประกาศพระวรสารของพระเยซูคริสตเจ้า” วันที่ 17 พฤศจิกายน ค.ศ. 2017

เมียนมาร์: สาส์นผ่านทางวีดีโอของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

“ข้าพเจ้ามาเพื่อประกาศพระวรสารของพระเยซูคริสตเจ้า”

วันที่ 17 พฤศจิกายน ค.ศ. 2017

“ข้าพเจ้ามาเพื่อประกาศพระวรสารของพระเยซูคริสตเจ้า ซึ่งเป็นสาส์นแห่งการคืนดีกัน การให้อภัย และสันติภาพ”  สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสในสาส์นวีดีโอถึงประชาชนชาวเมียนมาร์ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน ค.ศ. 2017

       สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสจะเสด็จเยือนประเทศเมียนมาร์ในระหว่างวันที่ 27-30 พฤศจิกายน ค.ศ. 2017 ในช่วงแรก  จากนั้นพระองค์จะเสด็จเยือนประเทศบังคลาประเทศด้วยในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2017 – วันที่ 2 ธันวาคม ค.ศ. 2018

          สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ได้ตรัส “จุดหมายการมาเยือนของข้าพเจ้าเพื่อยืนยันให้คริสตชนชาวเมียนมาร์ยืนหยัดถึงความเชื่อในพระเจ้าและเป็นประจักษ์พยานของพระวรสารซึ่งสอนว่ามนุษย์ชายหญิงทุกคนมีศักดิ์ศรีซึ่งเรียกร้องให้เราเปิดใจให้กับผู้อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนยากจนและคนที่เดือดร้อนมากที่สุด” 

สาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

“มิตรสหายที่รักทุกท่าน

        ขณะที่ข้าพเจ้ากำลังเตรียมตัวที่จะไปเยือนประเทศเมียนมาร์ภายในไมกี่วันข้างหน้านี้  ข้าพเจ้าใคร่ขอส่งความปรารถนาดีและมิตรภาพมายังประชาชนชาวเมียนมาร์ทุกคน ข้าพเจ้าเฝ้ารออย่างใจจดใจจ่อเพื่อจะพบพวกท่าน

Read more...

แถลงการณ์การประชุมเสวนาธรรมครั้งที่ 6 ระหว่างผู้นำศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์ จัดโดยสมณสภาเพื่อการเสวนาระหว่างวันที่ 13-16 พฤศจิกายน 2017 ณ กรุงไทเป ไต้หวัน

แถลงการณ์การประชุมเสวนาธรรมครั้งที่ 6

ระหว่างผู้นำศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์

จัดโดยสมณสภาเพื่อการเสวนาระหว่างวันที่ 13-16 พฤศจิกายน 2017

ณ กรุงไทเป ไต้หวัน

นครไทเป ประเทศไต้หวัน

 

แถลงการณ์ของสมณสภาเพื่อการเสวนาระหว่างศาสนาครั้งที่ 6 ระหว่างศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์ (ไต้หวันวันที่ 13-16 พฤศจิกายน 2017)

       สมณสภาเพื่อการเสวนาระหว่างศาสนาแห่งสันตะสำนัก (นครรัฐวาติกัน) ด้วยความร่วมมือกับสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งไต้หวันและสมาคมพุทธศาสนาแห่งเขา

Read more...

แถลงการณ์ร่วมระหว่างคาทอลิกและโปรเตสแตนต์ ซึ่งลงนามโดยสหพันธ์ลูเธอรันโลก และสมณสภาเพื่อส่งเสริมเอกภาพของบรรดาคริสตชน โอกาสฉลองร่วมรำลึกการปฏิรูปครบรอบ 500 ปี วันอังคาร ที่ 31 ตุลาคม ค.ศ. 2017

แถลงการณ์ร่วมระหว่างคาทอลิกและโปรเตสแตนต์

ซึ่งลงนามโดยสหพันธ์ลูเธอรันโลก

และสมณสภาเพื่อส่งเสริมเอกภาพของบรรดาคริสตชน

โอกาสฉลองร่วมรำลึกการปฏิรูปครบรอบ 500 ปี

วันอังคาร ที่ 31 ตุลาคม ค.ศ. 2017

      วันอังคาร ที่ 31 ตุลาคม ค.ศ. 2017 อันเป็นวันสุดท้ายของปีที่มีการเฉลิมฉลองร่วมกันรำลึกถึงการปฏิรูป พวกเราต่างสำนึกถึงพระพรฝ่ายจิตและฝ่ายเทวศาสตร์ที่พวกเราได้รับจากการปฏิรูป  นี่เป็นการรำลึกที่เราทำร่วมกันและพร้อมเพียงกันกับบรรดาคริสตศาสนิกชนทั่วโลก  เช่นเดียวกัน พวกเราต่างขออภัยในความผิดและในวิธีการที่คริสตชนได้สร้างบาดแผลให้กับพระวรกายของพระเยซูคริสตเจ้า มุ่งร้ายต่อกันและกันในช่วงเวลา 500 ปีนับตั้งแต่ที่เริ่มมีการปฏิรูปจนถึงทุกวันนี้

Read more...

พระสมณสาส์นพระสันตะปาปา

Catolic Link