slide1 slide3 slide2 slide4

ข่าวพระศาสนจักรไทย

ข่าวพระศาสนจักรสากล

ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งพระเมตตา

ข่าวเด่นประจำสัปดาห์

ประกาศรัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. 2560

ประกาศรัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. 2560

Read more...

ประกาศสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย เรื่อง อนุญาตให้ยกเว้นการอดอาหารและอดเนื้อ ในวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ ค.ศ.2017 (14 เมษายน) และทำการชดเชยในวันที่เหมาะสม

ประกาศสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

เรื่อง อนุญาตให้ยกเว้นการอดอาหารและอดเนื้อ

ในวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ ค.ศ.2017 (14 เมษายน)

และทำการชดเชยในวันที่เหมาะสม

 

Read more...

สาส์นแสดงความยินดีแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก องค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ราชอาณาจักรไทย

สาส์นแสดงความยินดีแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก องค์ที่ 20

แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ราชอาณาจักรไทย

Read more...

คำปราศรัยของสมเด็จพระสันตะปาปาต่อการประชุมระดับสากล เกี่ยวกับการอพยพย้ายถิ่นและสันติภาพ

คำปราศรัยของสมเด็จพระสันตะปาปาต่อการประชุมระดับสากล

เกี่ยวกับการอพยพย้ายถิ่นและสันติภาพ

‘สำหรับผู้ที่หนีความขัดแย้งและการเบียดเบียนที่บ่อยครั้งติดกับอยู่ในอุ้งเล็บขององค์กรก่ออาชญากรรมที่ไร้มโนธรรม  เราจำเป็นต้องหาทางแก้ไขด้วยการเปิดประตูสู่หนทางความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่ปลอดภัย’

 

 

PHOTO.VA - L'OSSERVATORE ROMANO

 

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2017 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงปราศรัยต่อผู้เข้าร่วมประชุมระดับสากลว่าด้วยการอพยพย้ายถิ่นและสันติภาพ ซึ่งมาร่วมประชุมกัน ณ กรุงโรม และเข้าเฝ้าพระสันตะปาปาที่วาติกัน

การประชุมครั้งนี้จัดโดยสมณกระทรวงใหม่ของวาติกันที่ชื่อว่า สมณกระทรวงเพื่อส่งเสริมการพัฒนามนุษย์แบบองค์รวมและเครือข่ายผู้อพยพสากล ณ สถาบันมิสชันนารี่สกาลาบรินี่ (Scalabrini) โดยใช้เวลาประชุม 2 วัน มีจุดประสงค์ที่จะกระตุ้นการเสวนาเกี่ยวกับปัญหาต้นตอที่ทำให้เกิดการอพยพ และค้นคว้าหาวิธีที่ดีที่สุดเพื่อนำมาบริหารจัดการ รวมทั้งผนึกกำลังของประเทศเจ้าภาพ และสร้างนโยบายและการตอบสนองอย่างเป็นรูปธรรมเกี่ยวกับผู้อพยพลี้ภัย

* * *

ท่านสุภาพสตรีและท่านสุภาพบุรุษที่นับถือยิ่ง

      ข้าพเจ้า (สันตะปาปาฟรังซิส) ขอต้อนรับทุกคนและขอแสดงความชื่นชมกับผลงานอันทรงค่าของพวกท่าน  ขอขอบคุณพระอัครสังฆราชโทมาซีสำหรับมธุรสวาจาของ

Read more...

พระสมณสาส์นพระสันตะปาปา

Catolic Link