slide1 slide3 slide2 slide4

ข่าวพระศาสนจักรไทย

ข่าวพระศาสนจักรสากล

ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งพระเมตตา

ข่าวเด่นประจำสัปดาห์

“ศาสนาเป็นธรรมชาติของมวลมนุษย์”

“ศาสนาเป็นธรรมชาติของมวลมนุษย์”

หนังสือพิมพ์ L’Osservatore Romano พิมพ์บทความของสมณมนตรีแห่ง

สมณสภาเพื่อการเสวนาระหว่างศาสนา เชิญชวนให้ไตร่ตรอง

 

“ศาสนาเป็นธรรมชาติของมวลมนุษย์” เป็นบทความในหนังสือพิมพ์ของสันตะสำนัก L’osservatore Romano ฉบับภาษาอิตาเลียน วันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ. 2017 ซึ่งเป็นบทความเชิญชวนให้ไตร่ตรองของสมณสภาเพื่อการเสวนาระหว่างศาสนา

Read more...

สันตะสำนักเรียกร้องให้ปราบการฉ้อราษฎร์บังหลวง หรือช่วยกันขจัดการคอรัปชั่น นี่เป็นกฎเกณฑ์แห่งคุณธรรม จริยธรรม

สันตะสำนักเรียกร้องให้ปราบการฉ้อราษฎร์บังหลวง

หรือช่วยกันขจัดการคอรัปชั่น

นี่เป็นกฎเกณฑ์แห่งคุณธรรม จริยธรรม

พระคาร์ดินัล ปีเตอร์ เติร์กสัน

วันที่ 3 สิงหาคมวิทยุวาติกันภาคภาษาอังกฤษประกาศในเอกสารฉบับใหม่ที่พึ่งออกมาว่าสันตะสำนัก นครรัฐวาติกันเรียกร้องให้ช่วยกันปราบการฉ้อราษฎร์บังหลวง หรือการคอรัปชั่น และอุปสรรคที่ขัดขวางสันติภาพและความยุติธรรมซึ่งเป็นกฎเกณฑ์แห่งคุณธรรม  นี่เป็นผลแห่งการประชุมของคณะที่ปรึกษาสากลเกี่ยวกับความยุติธรรม คอรัปชั่น องค์กรอาชญากรรม และมาเฟีย (International Consultation Group for Justice, Corruption, Organized Crime and Mafia [ICG]) ที่จัดขึ้นโดยสมณสันตะสำนัก

เอกสารดังกล่าวเป็นผลจากการประชุมของ ICG ซึ่งมีผู้นำศาสนา ผู้บังคับใช้กฎหมาย และเหยื่อผู้ถูกกระทำเข้าร่วมประชุม

เอกสารดังกล่าวมีการแถลงการณ์ดังนี้

Read more...

สาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส สำหรับวันเยาวชนเอเชีย จัดขึ้นที่ประเทศอินโดนีเซีย

สาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

สำหรับวันเยาวชนเอเชีย จัดขึ้นที่ประเทศอินโดนีเซีย

“พระองค์ทรงขอร้องเยาวชนให้ตอบสนองต่อกระแสเรียกของพระเจ้า

ด้วยความเชื่อและความกล้าหาญ”

 

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงส่งสาส์นไปยังผู้ที่ไปร่วมงาน วันเยาวชนแห่งเอเชียครั้งที่เจ็ด ซึ่งจัดขึ้นในระหว่าง วันที่ 2-6 สิงหาคม ค.ศ. 2017 ที่โยคยาการ์ตา (อินโดนีเซีย) สาส์นดังกล่าวถูกจัดส่งโดยพระคาร์ดินัล ปีเอโตร ปาโรลิน เลขาธิการแห่งนครรัฐวาติกัน (นายกรัฐมนตรี) ในนามของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

        “พระองค์ทรงภาวนาเพื่อเยาวชนเอเชีย ขอให้ทุกคนฟังด้วยความตั้งใจต่อการเรียกของพระเจ้าแล้วตอบสนองด้วยความเชื่อและความกล้าหาญต่อกระแสเรียกของ

Read more...

เข้าพบประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย

เข้าพบประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ในวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2017 เวลา 13.00 น. มงซินญอร์ ดร.วิษณุ  ธัญญอนันต์  รองเลขาธิการสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ซิสเตอร์วิมลรัตน์  ศรีธรักษา และนางสาววรินทร  เหมะ  เข้าพบ ศจ.ดร.ทวีศักดิ์  มหชวโรจน์ ประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการทำงาน และทำกิจกรรมร่วมกัน รวมถึงการสานสัมพันธ์ ให้เกิดความเป็นเอกภาพในคริสตชนสืบไป

Read more...

พระสมณสาส์นพระสันตะปาปา

Catolic Link