slide1 slide3 slide2 slide4

ข่าวพระศาสนจักรไทย

ข่าวพระศาสนจักรสากล

ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งพระเมตตา

ข่าวเด่นประจำสัปดาห์

พระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์โอกาสฉลอง 100 ปีแม่พระฟาติมา

พระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์โอกาสฉลอง 100 ปีแม่พระฟาติมา

          โอกาสฉลองครบรอบร้อยปีการประจักษ์ของแม่พระที่ฟาติมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิสทรงประกาศให้คริสตชนสามารถรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ได้ ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน ค.ศ. 2016-วันที่ 26 พฤศจิกายน ค.ศ. 2017

          โดยคริสตชนจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขปกติของการรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ คือ มีเจตนาที่จะรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ มีสภาพภายในจิตใจที่ไม่ติดใจกับบาป รับศีลอภัยบาป รับศีลมหาสนิท และสวดตามพระประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปา

          สำหรับกิจการที่จะรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์โอกาสฉลอง 100 ปีแม่พระฟาติมามีดังนี้

Read more...

สาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส สำหรับวันเยาวชนโลกครั้งที่ 32 ค.ศ. 2017

สาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

สำหรับวันเยาวชนโลกครั้งที่ 32

ค.ศ. 2017

 

“พระผู้ทรงสรรพานุภาพทรงกระทำกิจการยิ่งใหญ่สำหรับข้าพเจ้า” (ลก. 1: 49)

 

ลูกๆเยาวชนที่รักทั้งหลาย

       บัดนี้พวกเรากำลังจะเดินทางกันอีกแล้วโดยปฏิบัติตามมติการประชุมที่ยิ่งใหญ่ที่ผ่านมา ณ เมืองคราครูฟ ซึ่งพวกเราทำการเฉลิมฉลองวันเยาวชนโลกครั้งที่ 31 พร้อมกับปีศักดิ์สิทธิ์สำหรับเยาวชนอันเป็นส่วนหนึ่งแห่งปีศักดิ์สิทธิ์แห่งพระเมตตา  พวกเราได้วอนขอนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา และนักบุญเฟาสตีนา โกวัลสกา อัครสาวกแห่งพระเมตตาของพระเจ้าเป็นผู้นำทางเราเพื่อพวกเราจะได้สามารถตอบสนองต่อการท้าทายแห่งกาลเวลาของเรา  พวกเรามีประสบการณ์ยอดเยี่ยมแห่งมิตรภาพและความชื่นชมยินดี และพวกเราก็ได้มอบเครื่องหมายแห่งความหวังให้กับโลกนี้  ผืนธงและภาษาที่แตกต่างของเราไม่ใช่เหตุผลแห่งการเป็นอริและการแตกแยก แต่เป็นโอกาสเปิดประตูหัวใจของเราเพื่อสร้างสะพานเชื่อมต่อกัน

       ในวันปิดการประชุมเยาวชนโลกที่เมืองคราครูฟ พ่อประกาศว่าการเดินทางแสวงบุญของพวกเราครั้งต่อไปซึ่งอาศัยความช่วยเหลือของพระเจ้าจะนำเราไปพบกันที่ประเทศปานามาในปี ค.ศ. 2019  ในการเดินทางนี้จะมีพระแม่มารีย์พรหมจารีซึ่งทุกชาติทุกภาษาขานพระนามพระแม่ว่าเป็นผู้มีบุญ (เทียบ ลก. 1: 48) ร่วมเดินทางไปกับพวกเรา  ใน

Read more...

ประกาศรัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. 2560

ประกาศรัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. 2560

Read more...

ประกาศสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย เรื่อง อนุญาตให้ยกเว้นการอดอาหารและอดเนื้อ ในวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ ค.ศ.2017 (14 เมษายน) และทำการชดเชยในวันที่เหมาะสม

ประกาศสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

เรื่อง อนุญาตให้ยกเว้นการอดอาหารและอดเนื้อ

ในวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ ค.ศ.2017 (14 เมษายน)

และทำการชดเชยในวันที่เหมาะสม

 

Read more...

พระสมณสาส์นพระสันตะปาปา

Catolic Link