slide1 slide3 slide2 slide4

ข่าวพระศาสนจักรไทย

ข่าวพระศาสนจักรสากล

ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งพระเมตตา

ข่าวเด่นประจำสัปดาห์

ประกาศสภาฯ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

ประกาศ สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

ที่ สสท.007/2017

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

Read more...

พระประสงค์ของพระสันตะปาปาฟรังซิส ในการสวดภาวนา เดือน มกราคม ค.ศ. 2017

ระประสงค์ของพระสันตะปาปาฟรังซิส

ในการสวดภาวนา เดือน มกราคม ค.ศ. 2017

 

ความเป็นเอกภาพของคริสตชน:  เพื่อให้บรรดาคริสตชนซื่อสัตย์ต่อคำสอนของพระคริสตเจ้าโดยอาศัยการสวดภาวนาและความรักฉันท์พี่น้องเพื่อรื้อฟื้นความเป็นเอกภาพแห่งพระศาสนจักรด้วยการร่วมมือกันต่อสู้กับการท้าทายที่มนุษยชาติกำลังเผชิญอยู่

     พระเยซูคริสต์ตรัสว่าการแตกแยกนำไปสู่ความอ่อนแอ  พระองค์ย้ำเติอน “อาณาจักรใดแตกแยกภายใน อาณาจักรนั้นย่อมไปสู่ความพินาศ” (ลก. 11: 17)  เรื่องนี้เป็นความจริงหรือ แม้แต่พระศาสนจักรซึ่งพระอาณาจักรที่พระองค์เสด็จมาประทับอยู่ในโลก? นี่เป็นความจริง  โชคร้ายเหลือเกินที่การแตกแยกของคริสตชนทำให้พวกเราอ่อนแอ 

Read more...

ประกาศ สาส์นอภิบาลของสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ที่ สสท. 0109/2016 เรื่อง การเฉลิมฉลองโอกาสรำลึกถึงการสถาปนา “มิสซังสยาม” (ค.ศ. 1669-2019)

ประกาศ สาส์นอภิบาลของสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

ที่ สสท. 0109/2016

เรื่อง การเฉลิมฉลองโอกาสรำลึกถึงการสถาปนา “มิสซังสยาม” (ค.ศ. 1669-2019)

 

Read more...

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ให้โอวาทเจ้าหน้าที่โรมันคูเรียโอกาสวันพระคริสต์สมภพ การปฎิรูปโรมัน คูเรีย 12 ขั้นตอน

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

ให้โอวาทเจ้าหน้าที่โรมันคูเรียโอกาสวันพระคริสต์สมภพ

การปฎิรูปโรมัน คูเรีย 12 ขั้นตอน

 

 

 

พี่น้องชายหญิงที่รักทั้งหลาย

     ข้าพเจ้าขอเริ่มการประชุมวันนี้ด้วยการมอบความปรารถนาดีมายังทุกคน ทั้งคณะผู้ใหญ่ เจ้าหน้าที่ ผู้แทนแห่งสันตะสำนัก เจ้าหน้าที่สถานสมณฑูตจากทั่วโลก ทุกคนที่ทำงานอยู่ในสำนักโรมันคูเรีย และครอบครัวของท่าน  ขอส่งความสุขคริสต์มาสที่ศักดิ์สิทธิ์ ขอสันติสุข และสวัสดีปีใหม่ 2017 มายังท่านทุกคน

     ยณะที่นักบุญเอากุสตินพิศเพ่งไปที่พระพักตร์ของพระกุมารเยซู ท่านอุทานว่า “ผู้ยิ่งใหญ่ในรูปแบบของพระเจ้า ผู้ต่ำต้อยในรูปแบบของทาส” เพื่ออธิบายพระธรรมล้ำลึก

Read more...

พระสมณสาส์นพระสันตะปาปา

Catolic Link