slide1 slide3 slide2 slide4

ข่าวพระศาสนจักรไทย

ข่าวพระศาสนจักรสากล

ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งพระเมตตา

ข่าวเด่นประจำสัปดาห์

สมณลิขิตของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ‘MISERICORDIA ET MISERIA’

สมณลิขิตของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

Misericordia et Miseria

นี่เป็นเวลาแห่งพระเมตตา เพราะว่าไม่มีคนบาปใดที่จะเบื่อหน่ายต่อการวิงวอนขออภัยโทษ และรู้สึกถึงการที่ตนเองได้รับการต้อนรับจากพระบิดาเจ้า

 

ต่อไปนี้เป็นสมณลิขิต Misericordia et miseria ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเกี่ยวกับการปิดปีศักดิ์สิทธิ์ (8 ธันวาคม 2015 – 20 พฤศจิกายน 2016) ซึ่งสำนักวาติกันทำการจัดพิมพ์และนำแสนอเช้าวันที่ 20 พฤศจิกายน ค.ศ. 2016

 

ฟรังซิส

ถึงพี่น้องทุกคนที่อ่านสมณลิขิตนี้

จงได้รับพระเมตตาและสันติสุขของพระเจ้า

            Misericordia et miseriaเป็นวลีที่นักบุญเอากุสตินนำมาเล่าเรื่องการพบปะของพระเยซูกับสตรีผู้ที่ถูกจับได้ว่าผิดประเวณี (เทียบ ยน. 8: 1-11)  คงยากที่จะไป

Read more...

ประกาศสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ที่ สสท. 099/2016 เรื่อง การอธิษฐานภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ประกาศสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย

ที่ สสท. 099/2016

เรื่อง การอธิษฐานภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคล

แด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

Read more...

การอธิษฐานภาวนาตามพระประสงค์ของพระสันตะปาปา ประจำเดือน ธันวาคม สมเด็จพระสันตะปาปาทรงขอร้องคริสตชนทุกคนให้ร่วมใจกันภาวนาเพื่อจุดประสงค์ต่างๆ การไตร่ตรองต่อไปนี้จะช่วยให้ความสว่างต่อความห่วงใยของสมเด็จพระสันตะปาปา

การอธิษฐานภาวนาตามพระประสงค์ของพระสันตะปาปา

ประจำเดือน ธันวาคม

สมเด็จพระสันตะปาปาทรงขอร้องคริสตชนทุกคนให้ร่วมใจกันภาวนาเพื่อจุดประสงค์ต่างๆ

การไตร่ตรองต่อไปนี้จะช่วยให้ความสว่างต่อความห่วงใยของสมเด็จพระสันตะปาปา

เดือนธันวาคม 2016

พระประสงค์สากล

  

 

ยุติทหารเด็ก:  เพื่อยุติการเกณฑ์เอาเด็กมาเป็นทหารทั่วโลก

       ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 กฏหมายระหว่างประเทศพยายามคุ้มครองเด็กมิให้ถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารด้วยการประกาศว่าการมีทหารเด็กเป็นอาญาสงคราม  ด้วยกฏหมาย

Read more...

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงปิดปีศักดิ์สิทธิ์ “หากท่านให้โอกาสกับพระเจ้า..พระองค์ทรงพร้อมที่จะเริ่มต้นชีวิตของท่านใหม่”

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงปิดปีศักดิ์สิทธิ์

“หากท่านให้โอกาสกับพระเจ้า..พระองค์ทรงพร้อมที่จะเริ่มต้นชีวิตของท่านใหม่”

  

     “เมื่อใดก็ตามที่เราให้โอกาสกับพระเจ้า พระองค์จะทรงจำเราได้ทันที  พระองค์ทรงพร้อมที่จะให้อภัยบาปของเราอย่างสิ้นเชิงตลอดไป เพราะความจำของพระองค์ไม่เหมือนเรา  พระองค์ไม่ทรงจำความชั่วทีเราทำและไม่ทรงบันทึกความอยุติธรรมของเรา”

     สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงตรัสเช่นนี้ในบทเทศน์วันปิดปีศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเริ่มต้นวันที่ 8 ธันวาคม 2015 สิ้นสุดวันที่ 20 พฤศจิกายน 2016 ตรงกับวันสมโภชพระคริสตเจ้าทรงเป็นพระมหากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล พระองค์ทรงเตือนบรรดาสัตบุรุษว่าพระเมตตาของพระเจ้าทรงรอคอยพวกเราอยู่เสมอแม้ว่าประตูศักดิ์สิทธิ์จะปิดไปแล้ว

Read more...

พระสมณสาส์นพระสันตะปาปา

Catolic Link