slide1 slide3 slide2 slide4

ข่าวพระศาสนจักรไทย

ข่าวพระศาสนจักรสากล

ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งพระเมตตา

ข่าวเด่นประจำสัปดาห์

คำปราศรัยของพระสันตะปาปาต่อเจ้าคณะนักบวชฯ

คำปราศรัยของพระสันตะปาปาต่อเจ้าคณะนักบวชฯ

     การสนทนาของพระสันตะปาปากับเจ้าคณะนักบวชวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2017 มีหลายประเด็นที่พระองค์พูดถึง ได้แก่ เหตุใดคนหนุ่มสาวจีงจัดให้อยู่ในแถวหน้าแห่งการประชุมสมัชชาซีน็อดพระสังฆราช (2018) ประเด็นเกี่ยวกับการปฏิรูปโรมันคูเรีย และเพราะเหตุใดกระแสเรียกของคณะนักบวชจึงหดถอยน้อยลง  นอกจากนี้แล้วพระองค์ยังตรัสถึงการเลือกตั้งและการมีสันติสุขในฐานะที่เป็นพระสันตะปาปา รวมถึงการที่พระองค์ทรงมอบความกังวลของพระองค์ไว้กับนักบุญยอแซฟ  บทบาทของชีวิตนักบวช และประเด็นการล่วงละเมิดเพศในพระศาสนจักร

     สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงพบกับพระสงฆ์เยซุอิตที่เป็นนักเขียนประจำของนิตยสาร ‘La Civilta Cattlica’ ซึ่งขณะนี้กำลังฉลองนิตยสารนี้ พิมพ์4000 ฉบับ  ซึ่งนิตยสารนี้ออกครั้งแรกในปี ค.ศ. 1850 เริ่มแรกการตีพิมพ์เป็นภาษาอิตาเลียนอย่างเดียว แต่บัดนี้ตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน และเกาหลี

* * *

แด่นักเขียนนิตยสาร La Civilta Cattolica และผู้ร่วมงานที่รัก

     ข้าพเจ้ารู้สึกดีใจที่ได้พบท่านทุกคนที่มาพร้อมกับสงฆ์เยซุอิต ซิสเตอร์ ผู้ร่วมงานในหนังสือนิตยสารและผู้บริหารบ้านที่ท่านอาศัย  ขอต้อนรับบรรณาธิการทุกคนซึ่งต่อไปนี้จะพิมพ์นิตยสารเป็นภาษาสเปน อังกฤษ ฝรั่งเศส และเกาหลี ข้าพเจ้ารู้สึกเหมือนกับว่าผู้อ่านนิตยสารของท่านทุกคนก็อยู่ ณ ที่นี้ด้วย  ข้าพเจ้าได้พบท่านทั้งหลายครั้งหนึ่งแล้วในโอกาสที่การพิมพ์นิตยสารฉบับที่ 1000  ซึ่งเป็นความสำเร็จเหลือเชื่อที่นิตยสารของท่านเดินทางมาแล้วถึง 167 ปี และยังคงเดินทางต่อไปในทะเลกว้างอย่างห้าวหาญ

     พวกท่านยังคงเดินทางอยู่ในทะเลกว้าง!  คาทอลิกต้องไม่กลัวทะเลกว้างใหญ่ ต้องไม่หาที่หลบภัยตามท่าเรือที่ปลอดภัย  ที่สำคัญคือในฐานะที่เป็นสมาชิกเยซูอิตท่านจะต้องหลีกเลี่ยงการยึดติดอยู่กับความแน่นอนและความปลอดถัย  พระเยซูคริสตเจ้าทรงเรียกเราทุกคนให้ออกไปทำพันธกิจ ให้ออกไปและไม่ให้หดอยู่แต่ในกระดองเพื่อความปลอดภัย  การออกไปเราต้องพบกับพายุและอาจมีลมแรง  แต่การเดินทางที่ศักดิ์สิทธิ์จะต้องทำไปโดยที่มีพระเยซูประทับอยู่ด้วยเสมอผู้ทรงตรัสกับศิษย์ของพระองค์ว่า “ทำใจให้ดี เราเอง อย่ากลัวเลย” (มธ. 14: 27

     ในการเดินเรือนั้นท่านไม่ได้อยู่ตามลำพัง  พระสันตะปาปาองค์ก่อนๆ นับจากบุญราศีปีโอที่ 9 จนถึงเบเนดิกต์ที่ 16 ขณะที่พวกท่านเข้าเฝ้าได้ยอมรับหลายครั้งหลายคราถึงการเดินทะเลของท่านในสำเภาของเปโตร ความสัมพันธ์ของท่านกับพระสันตะปาปาเป็นอัตลักษณ์สำคัญแห่งนิตยสารของท่าน  ท่านอยู่ในสำเภาของเปโตร บางครั้งบางคราว

Read more...

เอกสารแนวทางการเตรียมการประชุม (Lineamenta) สมัชชาซีน็อดพระสังฆราช ครั้งที่ 15 (2018)

เอกสารแนวทางการเตรียมการประชุม

(Lineamenta)

สมัชชาซีน็อดพระสังฆราช

ครั้งที่ 15 (2018)

 

 

“คริสตชนคนหนุ่มสาว: ความเชื่อ

และการไตร่ตรองทางเลือกกระแสเรียก”

 

เอกสารเตรียมประชุม

นครรัฐวาติกัน

2017

คำนำ

     “เราบอกเรื่องเหล่านี้แก่ท่านทั้งหลายแล้ว  เพื่อให้ความยินดีของเราอยู่กับท่าน  และความยินดีของท่านจะสมบูรณ์” (ยน. 15: 11)  นี่คือแผนการณ์ของพระเจ้าสำหรับคนหนุ่มสาวทุกยุคทุกสมัยรวมถึงหนุ่มสาวทุกคนในสหัสวรรษที่สามโดยไม่ยกเว้นผู้ใดเลย

Read more...

คำปราศรัยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ต่อสมณกระทรวงเพื่อการศึกษาคาทอลิก

คำปราศรัยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

ต่อสมณกระทรวงเพื่อการศึกษาคาทอลิก

 

     “โรงเรียนและมหาวิทยาลัยคาทอลิกมีส่วนช่วยพันธกิจของพระศาสนจักรอย่างมากเพื่อรับใช้การพัฒนามนุษย์ในการเสวนาและความหวัง”

     นี่เป็นคำปราศรัยของสมเด็จพระสันตะปาปาเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2017 ต่อการประชุมสมัชชาของสมณกระทรวงเพื่อการศึกษาคาทอลิก ณ นครรัฐวาติกัน (รวมถีงสามเณราลัย และสถาบันการศึกษา)

     สมณกระทรวงนี้มีอำาจหน้าที่ในสามภาคส่วนใหญ่ๆด้วยกัน:  สามเณราลัยทุกแห่ง (ยกเว้นสถาบันที่ขึ้นกับสมณกระทรวงเพื่อการประกาศข่าวดีเพื่อปวงชน และเพื่อพระศาสนจักรจารีตตะวันออก) บ้านอบรมนักบวชและสถาบันผู้รับการเจิมถวายตัว  มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาชั้นสูงไม่ว่าจะเป็นสถาบันของพระศาสนจักรหรืออยู่ภายใต้การดูและของบุคคลากรของพระศาสนจักร  โรงเรียนและสถาบันการศึกษาที่ขึ้นต่ออำนาจของพระศาสนจักร

* * *

พี่น้องชายหญิงที่รักทั้งหลาย

     ขอบคุณพระคาร์ดินัลสมณมตรีสำหรับทคำกล่าวชี้นำที่มาที่ไปของการประชุมครั้งนี้และขอต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกคนของสมณกระทรวงเพื่อการศึกษาคาทอลิกที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งเมื่อเร็วๆนี้ โดยเริ่มต้นที่ตัวสมณมนตรีเองซึ่งเป็นประธานในการประชุมสมัชชาของสมณกระทรวงเป็นครั้งแรก  ขอต้อนรับคณะผู้แทนจากมูลนิธิ Gravissimum Educationis ซึ่งรับบทหน้าที่ส่งเสริมเผยแพร่เนื้อหาของการประชุมสมัชชา

Read more...

พระประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปาในการสวดภาวนา สำหรับเดือนกุมภาพันธ์ 2017

พระประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปาในการสวดภาวนา

สำหรับเดือนกุมภาพันธ์ 2017

 

       เพื่อความบรรเทาของผู้ที่กำลังได้รับการทรมานเพื่อทุกคนที่กำลังทนทุกข์ทรมานโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนยากจน ผู้อพยพ และผู้ที่อยู่ตามชายขอบสังคม จะได้รับการต้อนรับและความบรรเทาในชุมชนของเรา

 

       เมื่อสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงนำการเดินรูป 14 ภาคในวันเยาชนโลกเมื่อฤดูร้อนที่แล้วที่เมืองคราโคว พระองค์ทรงตั้งคำถามที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติว่า  เมื่อเราต้องเผชิญกับความทุกข์ทรมาน: “พระเจ้าไปอยู่ที่ไหน หากความชั่วร้ายมีอยู่ในโลก  หากมีมนุษย์ชายหญิงที่ต้องหิวโหย กระหาย ไม่มีบ้านช่องต้องเนรเทศเป็นผู้อพยพ? 

Read more...

พระสมณสาส์นพระสันตะปาปา

Catolic Link