slide1 slide3 slide2 slide4

ข่าวพระศาสนจักรไทย

ข่าวพระศาสนจักรสากล

ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งพระเมตตา

กฤษฎีกา

ข่าวเด่นประจำสัปดาห์

วิธีการใหม่สำหรับ “visita ad limina apostolorum” และการถวายรายงานต่อสมเด็จพระสันตะปาปา ของบรรดาพระสังฆราชท้องถิ่นประจำสังฆมณฑล

วิธีการใหม่สำหรับ “visita ad limina apostolorum”

และการถวายรายงานต่อสมเด็จพระสันตะปาปา

ของบรรดาพระสังฆราชท้องถิ่นประจำสังฆมณฑล

 

รูปภาพตัวอย่างพระสังฆราชแห่งอัลบาเนียพบสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสที่วาติกัน

วันที่ 30 มีนาคม 2017

       

ความหมายของ “Quinquennial visita ad limina apostolorum” คือ การปฏิบัติที่ไม่อาจละเลยได้ ที่ทุก ๆ 5 ปี บรรดาพระสังฆราชประจำสังฆมณฑลของแต่ละประเทศหรือแต่ละสภาพระสังฆราชฯ จะต้องไปกรุงโรมเพื่อเยือนหลุมศพของอัครสาวกเปโตร และอัครสาวกเปาโล และถวายรายงานอย่างเป็นทางการต่อมเด็จพระสันตะปาปา เกี่ยวกับ

Read more...

วันอาทิตย์แห่งพระเมตตา (อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลปัสกา) บทเทศน์ของพระสันตะปาปาฟรังซิส

วันอาทิตย์แห่งพระเมตตา (อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลปัสกา)

บทเทศน์ของพระสันตะปาปาฟรังซิส

“เพื่อที่จะมีประสบการณ์กับความรัก เราจำเป็นต้องยอมให้ตนได้รับการอภัย”

วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน ค.ศ. 2018

 

ต่อไปนี้เป็นบทเทศน์ของสมเด็จพระสันตะปาปาในพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณโอกาสวันอาทิตย์แห่งพระเมตตา วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน ค.ศ. 2018

        ในพระวรสารวันนี้เราได้ยินคำว่า “เห็น” บ่อย ๆ บรรดาศิษย์ต่างพากันดีใจเมื่อพวกเขาเห็นพระคริสตเจ้า (ยน. 20: 20) พวกเขาบอกโทมัสว่า “เราได้เห็นพระคริสตเจ้า”

Read more...

เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฬาลงกรณ์ (รัชกาลที่ 5) เสด็จเยือนสมเด็จพระสันตะปาปา เลโอ ที่ 13 ณ นครรัฐวาติกัน ในปี ค.ศ. 1897

บทวิเคราะห์

เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฬาลงกรณ์ (รัชกาลที่ 5)

เสด็จเยือนสมเด็จพระสันตะปาปา เลโอ ที่ 13

ณ นครรัฐวาติกัน ในปี ค.ศ. 1897

                          

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฬาลงกรณ์                                          บิช็อป ฌ็อง-หลุยส์ เวย์

กับสมเด็จพระสันตะปาปา เลโอ ที่ 13                                          ประมุขช่วงปี ค.ศ. 1874 -1909

การเสด็จเยือนสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอ ที่ 13 ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฬาลงกรณ์ ไม่ใช่เป็นแค่เพียง การเสด็จเยี่ยมเยือนตามมารยาท แบบปกติทั่วไป ความจริงแล้วนี่เป็นการเสด็จเยือนครั้งแรกของผู้นำรัฐ (ฐานะกษัตริย์หรือประธานาธิบดี) ซึ่งมิใช่เป็นคาทอลิก ดังนั้นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงสยามได้กลายเป็นผู้เริ่มประเพณีที่ทุกวันนี้ถือ

Read more...

GAUDETE ET EXSULTATE (จงชื่นชมชมยินดีและร่าเริง)

GAUDETE ET EXSULTATE (จงชื่นชมชมยินดีและร่าเริง)

สมณสาส์นเตือนใจของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งจะทรงประกาศวันจันทร์ที่ 9 เมษายน ค.ศ. 2018

Holy See Press Office

 

 

            สมณสาส์นเตือนใจ ชื่อ จงชื่นชมยินดีและร่าเริง ของสมเด็จพระสันตะปาปา
ฟรังซิสจะมีการแถลงการณ์โดยสำนักข่าวแห่งสันตะสำนักที่วาติกัน

Read more...

พระสมณสาส์นพระสันตะปาปา

Catolic Link

 

ดาวน์โหลดเอกสารทำวีซ่า