slide1 slide3 slide2 slide4

คณะกรรมการดำเนินงานสภาพระสังฆราช

     
  คณะกรรมการดำเนินงานสภาพระสังฆราช (Update 2019)  
     
 
 พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
ประธาน


 
 

พระสังฆราชยอแซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล
ประมุขสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
รองประธาน


 


พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่
เลขาธิการ 


พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย
ประมุขสังฆมณฑลนครสวรรค์
เหรัญญิก
     
 
     
     
  ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา  
     
 
 
คณะกรรมการที่ปรึกษาเทววิทยา
  พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย
ประธาน
     
 
คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายพระศาสนจักร
  พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
ประธาน
     
 
คณะกรรมการที่ปรึกษาเศรษฐกิจ และกฎหมายบ้านเมือง
  พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ประธาน
 
     
     
  ประธานคณะกรรมาธิการฝ่ายฯ  
     
 
 
กรรมาธิการฝ่ายอภิบาลคริสตชน
  พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์  ประธาน
     
 
กรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและ การศึกษาคาทอลิก
  พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์
ประธาน
     
 
กรรมาธิการฝ่ายสังคม (CARITAS THAILAND)
  พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา
ประธาน
     
 
กรรมาธิการฝ่ายสื่อสารสังคม
  พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล, S.D.B.
ประธาน
 
     
     
  คณะกรรมการ  
     
 
 
คณะกรรมการฯ เพื่อพิธีกรรม
  - แผนกพิธีกรรมและศีลศักดิ์สิทธิ์
- แผนกดนตรีศักดิ์สิทธิ์
- แผนกศิลปะและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
 
  พระคาร์กินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
ประธาน
 
     
 
คณะกรรมการฯ เพื่อคริสตศาสนธรรม
  - แผนกคริสตศาสนธรรม
- แผนกพระคัมภีร์
 
  พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์   พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย
ประธาน
 
     
 
คณะกรรมการฯ เพื่อพระสงฆ์และผู้ถวายตัว
  - แผนกพระสงฆ์
- แผนกผู้ถวายตัว
- แผนกสามเณราลัยและกระแสเรียก
 
  พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช  พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล, S.D.B. 
ประธาน
 
     
 
คณะกรรมการฯ เพื่อคริสตชนฆราวาส
  - แผนกองค์กรฆราวาส
- แผนกครอบครัว
- แผนกเยาวชน
 
  พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี   พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ
ประธาน
     
 
คณะกรรมการฯ เพื่อการธรรมทูต
  พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ
ประธาน
     
 
คณะกรรมการฯ เพื่อการศึกษา
  พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
ประธาน
     
 
คณะกรรมการฯ เพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตสัมพันธ์
  พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์
ประธาน
     
 
คณะกรรมการฯ เพื่อการพัฒนาสังคม
  - แผนกพัฒนาสังคม
- แผนกความยุติธรรมและสันติ
- แผนกสุขภาพอนามัย
- แผนกกลุ่มชาติพันธุ์
- แผนกสตรี
 
  พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา, C.Ss.R.
ประธาน
 
     
 
คณะกรรมการฯ เพื่อการอภิบาลสังคม
  - แผนกผู้อพยพย้ายถิ่นและผู้ถูกคุมขัง
- แผนกผู้ท่องเที่ยวและผู้เดินทะเล
- แผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย
- แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส
 
  พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย
ประธาน
 
     
 
คณะกรรมการฯ เพื่อสื่อมวลชน
  - แผนกการพิมพ์
- แผนกวิทยุและโทรทัศน์
- แผนกการแปลและบัญญัติศัพท์
 
  พระสังฆราช โยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล
ประธาน
 
     
 
คณะกรรมการฯ เพื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
  พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประธาน