อัครสังฆมณฑลท่าแร่- หนองแสง

  • Print

อัครสังฆมณฑลท่าแร่- หนองแสง

http://www.genesis.in.th 

อัครสังฆมณฑลท่าแร่ - หนองแสง

http://www.genesis.in.th

สถาปนาเป็น
อัครสังฆมณฑล

18 ธันวาคม 1965
พื้นที่ 25,448 ตร.กม.
เขตปกครอง 4 จังหวัด

สกลนคร นครพนม กาฬสินธุ์ มุกดาหาร

จำนวนประชากร 3,199,366 คน
จำนวนคาทอลิก 53,185 คน
พระสงฆ์
สังฆมณฑล
67
คณะภราดาน้อยกาปูชิน
3
ภราดา (คณะเซนต์คาเบรียล) 1
ภคินี
คณะรักกางเขนแห่งท่าแร่
95
คณะกลาริส กาปูชิน
18
คณะเซนต์ปอลเดอชาร์ตร
8
คณะธิดาเมตตาธรรม
3
คณะเอากุสติเนี่ยน
2

ที่มา : ปฏิทินคาทอลิก 2011 สื่อมวลชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย
อัครพระสังฆราช ประมุขสังฆมณฑล


พระอัครสังฆราช หลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
ประมุขอัครสังฆมณฑล ท่าแร่ หนองแสง

1942
เกิด 30 ตุลาคม 1942 ที่บ้านหนองแสง อำเภอเมือง
จังหวัดนครพนม
 

เป็นบุตรคนที่ 5 ของ นายสมเกียรติ กับ
นางเสาร์ สันติสุขนิรันดร์ มีพี่น้องทั้งหมด 6 คน

1954 -1963 เข้าบ้านเณรเล็ก ฟาติมา ท่าแร่

1963-1970 บ้านเณรใหญ่ Collegio Propaganda Fide กรุงโรม

1970
17 พฤษภาคม 1970 รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์
โดยสมเด็จพระสันตะปาปา เปาโลที่ 6 ที่โรม
 

1970-1972 ผู้ช่วยคุณพ่อเจ้าวัด
อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่

1976-1980 เหรัญญิกอัครสังฆมณฑล
และเลขานุการพระสังฆราช

1980-1981 เจ้าวัดอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล
ท่าแร่

1981-1986 อธิการบ้านเณรฟาติมา ท่าแร่ สกลนคร

22 พฤศจิกายน. 1998 ได้รับแต่งตั้ง
เป็นพระสังฆราช ประมุขสังฆมณฑลนครสวรรค์

2005

1 ก.ค. 2005 ได้รับแต่งตั้ง จากสมเด็จพระสันตะปาปา
ยอห์น ปอล ที่ 2 ให้ดำรงตำแหน่งพระสังฆราช
ประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่ หนองแสง สืบตำแหน่ง
ต่อจาก พระอัครสังฆราช ลอแรนซ์ คายน์
แสนพลอ่อน

20 สิงหาคม 2005 พิธีอภิเษก ณ. วัดแม่พระฟาติมา
บ้านแสงอรุณ อ.ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์

Principal Consecrator : พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู

Principal Co-Consecrators : พระสังฆราช ยอแซฟ บรรจง

  อารีพรรค และพระอัครสังฆราช ลอแรนซ์ คายน์ แสนพลอ่อน
   
  ประวัติโดยละเอียด

อาสนวิหาร


อาสนวิหารอัครเทวดาราฟาเอล
อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล

ต.ท่าแร่ อ.เมือง สกลนคร 47230

โทรศัพท์ 04 275 1090, 04 275 1207

โทรสาร 04 275 1091

คุณพ่อเจ้าวัด : คุณพ่อทวีชัย ศรีวรกุล

คุณพ่อผู้ช่วยเจ้าวัด : คุณพ่อจีระศักดิ์ อุ่นหล้า, คุณพ่อศรายุทธ คำภูแสน

ศูนย์คาทอลิกสำนักพระอัครสังฆราช อัครสังฆมณฑลท่าแร่ หนองแสง
362 ม.2 ถ.หนองบัวใหญ่ ต.ธาตุเชิงชุม
อ.เมือง สกลนคร 47000
โทรศัพท์ : 04 271 1272

โทรสาร :

04 271 2023

eMail :

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ :

http://www.genesis.in.th