slide1 slide3 slide2 slide4

เข้าพบประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย

เข้าพบประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ในวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2017 เวลา 13.00 น. มงซินญอร์ ดร.วิษณุ  ธัญญอนันต์  รองเลขาธิการสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ซิสเตอร์วิมลรัตน์  ศรีธรักษา และนางสาววรินทร  เหมะ  เข้าพบ ศจ.ดร.ทวีศักดิ์  มหชวโรจน์ ประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการทำงาน และทำกิจกรรมร่วมกัน รวมถึงการสานสัมพันธ์ ให้เกิดความเป็นเอกภาพในคริสตชนสืบไป