slide1 slide3 slide2 slide4

พระดำรัสของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสต่อฝูงชนที่เข้าเฝ้าทั่วไป “ขอให้ตระหนักองค์พระเจ้าสถิตอยู่กับพวกเราในศีลมหาสนิท”

พระดำรัสของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสต่อฝูงชนที่เข้าเฝ้าทั่วไป

“ขอให้ตระหนักองค์พระเจ้าสถิตอยู่กับพวกเราในศีลมหาสนิท”

 

[วิทยุวาติกัน วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2017]

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเตือนฝูงชนที่เข้าเฝ้าทั่วไปว่าศีลมหาสนิทเป็นเหตุการณ์อัศจรรย์ซึ่งพระเยซูคริสตเจ้าผู้ทรงเป็นชีวิตของพวกเราเสด็จมาประทับอยู่กับเรา  นี่คือพระดำรัสที่พระองค์ทรงตรัสกับฝูงชนผู้มาเข้าเฝ้า ณ ลานมหาวิหารนักบุญเปโตร (จัตุรัสเซนต์ปีเตอร์) เมื่อวันพุธ ที่ 8 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา พระองค์เชิญชวนให้ทุกคนไตร่ตรองเกี่ยวกับศีลมหาสนิทและทรงเน้นถึงความสำคัญถึงการที่พวกเราเข้าร่วมพิธีมีส่วน

ร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณอย่างไร เพื่อที่จะได้สัมผัสกับความสัมพันธ์ที่แท้จริงกับองค์พระเจ้า  สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสกับฝูงชนที่เข้าเฝ้าประจำสัปดาห์ซึ่งมีประมาณ 13,000 คนว่า ในบูชามิสซาขอบพระคุณ “พระคริสตเจ้าทรงประทับอยู่กับพวกเรา แต่บ่อยครั้งเราเอาแต่นั่งคุยกัน เราไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกับพระองค์” ในระหว่างที่มีพิธีบูชามิสซา

 

การค้นพบความหมายแห่งศีลศักดิ์สิทธิ์นั้นสำคัญมาก

พระองค์ทรงอธิบายว่าสำหรับพวกเราคริสตชนแล้วเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจความหมายและคุณค่าของบูชาขอบพระคุณ (มิสซา) เพื่อที่จะได้สามารถเจริญชีวิตในความสัมพันธ์กับพระเจ้าอย่างสมบูรณ์

 

การรำลึกถึงคริสตชนที่ยอมเสียสละชีวิตเพื่อปกป้องศีลมหาสนิท

“เราไม่อาจลืมบรรดาคริสตชนจำนวนมากทั่วโลกซึ่งตลอดเวลา 2,000 ปีแห่งประวัติศาสตร์ได้ต่อสู้จนยอมสละชีวิต ยอมตายเพื่อปกป้องศีลมหาสนิท” พระองค์ตรัส  แล้วพระองค์ยังตรัสถึงคริสตชนเหล่านั้นอีกจำพวกหนึ่งโดยตรัสว่า “แม้ทุกวันนี้ก็ยังคงเสี่ยงชีวิตในการที่ไปมีส่วนร่วมพิธีบูชามิสซาวันอาทิตย์”  แล้วพระองค์ทรงเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ของคริสตชนในแอฟริกาเหนือที่ถูกจับในขณะที่พวกเขาร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณในปี ค.ศ. 304 ในช่วงที่มีการเบียดเบียนศาสนาโดยจักรพรรดิโรมัน ชื่อ ดีโอเกลเซียน เมื่อถูกถามว่าทำไมพวกเขาจึงเสี่ยงกับอันตรายร้ายแรง คริสตชนเหล่านั้นตอบว่า “ชีวิตคริสตชนของพวกเราจะจบสิ้นลง หากพวกเราไม่ไปร่วมบูชามิสซา”  พระองค์ตรัสว่าคริสตชนเหล่านั้นถูกฆ่าตายและกลายเป็นประจักษ์พยานต่อศีลมหาสนิทซึ่งพวกเขาถือว่ามีความสำคัญมากกว่าชีวิตของตน  เมื่อเราทราบว่าสิ่งนี้มีความสำคัญที่จะต้องหันกลับไปหารากเหง้าและค้นให้พบแห่งความหมายของการปฏิบัติที่พวกเรากระทำในช่วงที่มีพิธีบูชามิสซาว่าคืออะไร สมเด็จพระสันตะปาปาตรัสว่า ศีลมหาสนิททำให้เรามีโอกาส “มีส่วนร่วมในการถวายบูชามิสซาและสามารถเข้าไปร่วมโต๊ะอาหารของพระคริสตเจ้าได้”

 

คำว่า “ศีลมหาสนิท” หมายถึงการโมทนาคุณ หรือการขอบพระคุณ

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงอธิบายคำ “ศีลมหาสนิท” ว่าเป็นการโมทนาคุณ เพราะว่าเราโมทนาคุณพระเจ้าที่ทรงอนุญาตให้พวกเรารับพระองค์ได้  พระองค์ทรงอ้างถึงสภาพระสังคายนาวาติกัน ที่ 2 ว่า เป็นการฟื้นฟูจารีตพิธีหลายอย่างเพื่อที่จะทำให้สัตบุรุษได้สัมผัสกับพระคริสตเจ้ามากยิ่งขึ้น

 

พระสงฆ์ที่รู้สึก “เบื่อหน่าย” ต้องเปลี่ยนท่าที

เมื่อได้อธิบายศีลมหาสนิทว่าเป็น “เหตุการณ์อัศจรรย์ซึ่งพระเยซูคริสตเจ้าทรงมาประทับอยู่ในพิธี” แล้ว พระองค์ทรงตั้งข้อสังเกตว่า บ่อยครั้งสัตบุรุษบ่นว่าพิธีมิสซานั้นน่าเบื่อ “พระเยซูคริสตเจ้าเป็นผู้ที่น่าเบื่อหรือ?”  พระสันตะปาปาทรงตรัสถามผู้เข้าเฝ้า  ไม่เลย.. ไม่เลย... พระสงฆ์ พระสงฆ์ต่างหากที่ทำตัวน่าเบื่อไม่ใช่หรือ?   ดังนั้นพระสงฆ์ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเสียใหม่”

 

เด็กๆต้องเรียนรู้การทำ เครื่องหมายกางเขนอย่างถูกต้อง

เหตุใดเราจึงต้องทำอะไรบางอย่างระหว่างที่มีพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณ? พระสันตะปาปาทรงตั้งคำถามหนึ่งว่า “ท่านสังเกตเห็นวิธีที่เด็กทำเครื่องหมายกางเขนไหม?”  พวกเราต้องสอนพวกเขาว่าต้องทำเครื่องหมายกางเขนให้ดีอย่างไร  เพราะว่านั้นเป็นการเริ่มต้นพิธีบูชามิสซาบูชาขอบพระคุณ นี่เป็นจุดที่ชีวิตเริ่มต้น  และเป็นหนทางที่วันแต่ละวันจะเริ่มต้นอย่างไร

 

จงยกจิตใจของท่านขึ้นไม่ใช่ยกโทรศัพท์มือถือขึ้น

  • พระองค์ทรงวิจารณ์ต่อไปว่าบ่อยครั้งพวกเราร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณกันอย่างผิวเผิน พระองค์ยกตัวอย่างเช่นตอนที่พระสงฆ์กล่าวว่า “ให้เรายกจิตใจขึ้นหาพระเจ้า” ไม่ใช่ “ให้เรายกโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูป”  พระองค์ตรัสว่า “พฤติกรรมนี้ไม่งดงามเลย ทำให้พ่อรู้สึกเศร้าใจขณะที่ถวายบูชามิสซาที่จตุรัสหรือ ณ ลานมหาวิหารนักบุญเปโตรแล้วเห็นหลายคนยกโทรศัพท์ขึ้นมาแบบไม่หยุดหย่อน และไม่ใช่แต่เพียงสัตบุรุษเท่านั้น แม้บรรดาพระสงฆ์หรือบรรดาพระสังฆราชก็ไม่เว้น  ได้โปรดเถิด! บูชามิสซาไม่ใช่เป็นการแสดงละคร!”  สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสกล่าวสรุปว่า นี่เป็นเรื่องสำคัญมากที่เราจะต้องค้นให้พบความหมายของศีลมหาสนิทและศีลศักดิ์สิทธิ์อื่นๆซึ่งเป็นเครื่องหมายแห่งความรักของพระเจ้าและเป็นหนทางพิเศษที่เราจะได้สัมผัสกับพระองค์

 

 

(ขอขอบคุณวิทยุวาติกัน)