slide1 slide3 slide2 slide4

แถลงการณ์ร่วมระหว่างคาทอลิกและโปรเตสแตนต์ ซึ่งลงนามโดยสหพันธ์ลูเธอรันโลก และสมณสภาเพื่อส่งเสริมเอกภาพของบรรดาคริสตชน โอกาสฉลองร่วมรำลึกการปฏิรูปครบรอบ 500 ปี วันอังคาร ที่ 31 ตุลาคม ค.ศ. 2017

แถลงการณ์ร่วมระหว่างคาทอลิกและโปรเตสแตนต์

ซึ่งลงนามโดยสหพันธ์ลูเธอรันโลก

และสมณสภาเพื่อส่งเสริมเอกภาพของบรรดาคริสตชน

โอกาสฉลองร่วมรำลึกการปฏิรูปครบรอบ 500 ปี

วันอังคาร ที่ 31 ตุลาคม ค.ศ. 2017

      วันอังคาร ที่ 31 ตุลาคม ค.ศ. 2017 อันเป็นวันสุดท้ายของปีที่มีการเฉลิมฉลองร่วมกันรำลึกถึงการปฏิรูป พวกเราต่างสำนึกถึงพระพรฝ่ายจิตและฝ่ายเทวศาสตร์ที่พวกเราได้รับจากการปฏิรูป  นี่เป็นการรำลึกที่เราทำร่วมกันและพร้อมเพียงกันกับบรรดาคริสตศาสนิกชนทั่วโลก  เช่นเดียวกัน พวกเราต่างขออภัยในความผิดและในวิธีการที่คริสตชนได้สร้างบาดแผลให้กับพระวรกายของพระเยซูคริสตเจ้า มุ่งร้ายต่อกันและกันในช่วงเวลา 500 ปีนับตั้งแต่ที่เริ่มมีการปฏิรูปจนถึงทุกวันนี้

 

        พวกเราชาวลูเธอรันและคาทอลิกรู้สึกกตัญญูเป็นอย่างยิ่งสำหรับการเดินทางร่วมกันที่เราต่างพยายามกระทำด้วยกันในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา  การเดินทางเช่นนี้ที่หล่อเลี้ยงด้วยการอธิษฐานภาวนา การนมัสการ และการเสวนาเพื่อความเป็นเอกภาพยังผลให้การระแวงต่อกันหมดสิ้นไป ทำให้ทั้งสองฝ่ายมีความเข้าใจกันดีขึ้น และมีการกำหนดร่วมกันเกี่ยวกับข้อตกลงเชิงเทวศาสตร์หลายเรื่อง  พวกเราได้รับพระพรหลายอย่างในการเดินทางร่วมกันของเรา  พวกเรายกจิตใจขึ้นถวายการสรรเสริญแด่พระตรีเอกภาพสำหรับพระเมตตาของพระองค์ที่พวกเราต่างได้รับ

        วันนี้พวกเรามองย้อนหลังกลับไปคิดถึงหนึ่งปีเต็มในเหตุการณ์แสวงหาความเป็นเอกภาพร่วมกันซึ่งเริ่มต้นเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2016 โดยมีการอธิษฐานภาวนาร่วมกันที่เมืองลุนด์ ประเทศสวีเดน และการเดินทางมาร่วมของผู้นำการเสวนาเพื่อเอกภาพของทั้งสองฝ่าย  ผู้นำในพิธีนมัสการได้แก่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสและพระสังฆราชมูนิบ เอ. ยูนัน ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งประธานสหพันธ์ลูเธอรันโลก  ทั้งสองท่านลงนามแถลงการณ์ร่วมด้วยการปวารณาที่จะร่วมกันแสวงหาเอกภาพต่อไปตามที่พระคริสตเจ้าได้ทรงภาวนาไว้ (เทียบ ยน. 17: 21)  ในวันเดียวกันนั้นการรับใช้ร่วมกันของพวกเราต่อคนยากจนและความเอื้ออาทรต่อผู้ที่เดือดร้อนยังมีพลังเพิ่มขึ้นโดยหนังสือแสดงเจตจำนงที่ลงนามระหว่างองค์กรการีตัสสากลและและฝ่ายสังคมบริการของสหพันธ์ลูเธอรันโลกด้วย

        สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสและท่านประธานยูนันได้แถลงการณ์ร่วมกันว่า “สมาชิกจำนวนมากแห่งชุมชนของพวกเราใคร่ที่จะรับศีลมหาสนิทจากโต๊ะเดียวกัน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกภาพอย่างสมบูรณ์ของพวกเรา  เพราะพวกเราต่างมีประสบการณ์ขมขื่นของบุคคลเหล่านั้นที่เจริญชีวิตร่วมกันจนแก่เฒ่า แต่ไม่สามารถมีส่วนร่วมกันกับการประทับอยู่ที่ประทานการไถ่กู้ ณ โต๊ะเดียวกันแห่งศีลมหาสนิท  พวกเราตระหนักดีถึงความรับผิดชอบร่วมกันในการอภิบาลที่จะต้องตอบสนองต่อความกระหายฝ่ายจิตและการหิวของประชากรที่ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันในพระคริสตเจ้า  เราต่างปรารถนาที่จะให้บาดแผลบนพระวรกายของพระคริสตเจ้าได้รับการเยียวยารักษา  นี่เป็นความพยายามของพวกเราที่จะเป็นหนึ่งเดียวกันซึ่งเราใคร่ที่จะดำเนินต่อไปโดยการรื้อฟื้นความตั้งใจที่จะดำเนินการเสวนาเพื่อความเป็นเอกภาพต่อไป”

        พระพรประการหนึ่งในปีแห่งการรำลึกถึงการปฏิรูปนี้ได้แก่ความจริงที่ว่า เป็นครั้งแรกที่ลูเธอรันและคาทอลิกมองการปฏิรูปจากมุมมองแห่งความเป็นหนึ่งเดียวกัน  นี่ก่อให้เกิดวิสัยทัศน์ใหม่ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 16 ซึ่งนำไปสู่การแตกแยกของพวกเรา  พวกเราตระหนักดีว่าเรื่องในอดีตนั้นเราไม่อาจเปลี่ยนได้  แต่อิทธิพลของอดีตสามารถเปลี่ยนได้ให้กลายเป็นเครื่องกระตุ้นเพื่อให้เกิดความพยายามรวมเป็นหนึ่งเดียวกันมากยิ่งขึ้น หรือทำให้เป็นเครื่องหมายแห่งความหวังสำหรับโลกที่ต้องเอาชนะกับการแบ่งแยกและการอยู่กันแบบต่างฝ่ายต่างอยู่  จึงเป็นสิ่งชัดเจนว่าสิ่งที่พวกเราเชื่อร่วมกันนั้นมีมากกว่าสิ่งที่แบ่งแยกพวกเราออกจากกัน

        พวกเราชื่นชมยินดีต่อ แถลงการณ์ร่วมที่ว่าด้วยคำสอนแห่งความชอบธรรม ที่ลงนามโดยสหพันธ์ลูเธอรันโลกและพระศาสนจักรโรมันคาทอลิกในปี ค.ศ.1999 นั้น ได้มีการลงนามร่วมโดยสภาคริสตจักรเมโธดิสต์โลกในปี ค.ศ. 2006 และในปีแห่งการรำลึกถึงการปฏิรูป 500 ปี่นี้ก็ได้มีการลงนามร่วมอีกจากสหพันธ์คริสตจักรโลกด้วย  สำหรับทุกวันนี้แถลงการณ์ร่วมนี้ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากคริสตจักรอังกลีกันในพิธีที่วิหารเวสต์มินสเตอร์  บนพื้นฐานนี้ความสัมพันธ์แห่งคริสตชน พวกเราสามารถสร้างสายสัมพันธ์ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นในการหยั่งลึกไตร่ตรองฝ่ายจิตและในการเป็นประจักษ์พยานร่วมกันในการรับใช้พระวรสาร

          พวกเราตระหนักด้วยความชื่นชมสำหรับเหตุการณ์ที่มีการอธิษฐานภาวนาและมีพิธีนมัสการร่วมกันที่ลูเธอรันและคาทอลิกกระทำด้วยกันกับผู้นำนิกายอื่นๆของโลกที่ต้องการสร้างเอกภาพร่วมกันรวมถึงการเสวนากันด้านเทวศาสตร์และสิ่งพิมพ์ที่มีความสำคัญต่างๆซึ่งเป็นแก่นสารในปีแห่งพิธีรำลึกการปฏิรูปนี้

        เมื่อมองไปข้างหน้าพวกเราต่างปวารณาตนที่จะร่วมกันเดินทางต่อไปโดยการดลใจชี้นำแห่งพระจิตของพระเจ้าเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเอกภาพที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นตามน้ำพระทัยของพระคริสตเจ้า  โดยอาศัยความช่วยเหลือของพระเจ้าพวกเราตั้งใจภาวนาไตร่ตรองความเข้าใจของเราเกี่ยวกับพระศาสนจักร ศีลมหาสนิทและพันธกิจ โดยการแสวงความเห็นพร้องต้องกันที่เป็นแก่นเพื่อขจัดความแตกต่างที่ยังคงเหลืออยู่ในหมู่พวกเรา  ด้วยความชื่นชมยินดีและความกตัญญูพวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า “พระองค์ผู้ทรงเริ่มกิจการที่ดีในตัวพวกเราจะทำให้เกิดผลสำเร็จลุล่วงไปจนถึงวันแห่งพระเยซูตริสตเจ้า” (ฟป. 1: 6)

(วิษณุ ธัญญอนันต์ เก็บเรื่องนี้มาเพื่อการไตร่ตรองและส่งเสริมเอกภาพ)