slide1 slide3 slide2 slide4

การเดินทางของสมเด็จพระสันตะปาปาเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกัน ‘เคารพสิทธิของทุกคนโดยไม่มีข้อยกเว้น’

การเดินทางของสมเด็จพระสันตะปาปาเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกัน

‘เคารพสิทธิของทุกคนโดยไม่มีข้อยกเว้น’

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2017

          “การเป็นหนึ่งเดียวกันในความหลากหลาย” คือหัวข้อใหญ่ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสในการเยือนประเทศเมียนมาร์ระหว่างวันที่ 27 – 30 พฤศจิกายน 2017 นี่คือคำสรุปของผู้อำนวยการสำนักข่าวแห่งสันตะสำนักก่อนสิ้นสุดการเสด็จเยือนเมียนมาร์โดยกล่าวว่าสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงย้ำให้ทุกคนเคารพสิทธิของชนเผ่าชาติพันธุ์ทุกกลุ่ม

          ในช่วงที่มีการสนทนากันในนครย่างกุ้งโดยมีพระสังฆราชชาวเมียนมาร์ 3 องค์ร่วมอยู่ด้วย  ได้มีการกล่าวกันว่านี่เป็นการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ที่สมเด็จพระสันตะปาปาเสด็จเยือน “พระศาสนจักรเล็กๆ” แห่งประเทศเมียนมาร์  พระสันตะปาปาชาวอาร์เยนตีเนียนทรงเป็นพระสันตะปาปาพระองค์แรกที่เสด็จเยือนเมียนมาร์

          “สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสกับผู้นำศาสนา (28 พฤศจิกายน 2017) ว่า ความเป็นเอกภาพสำหรับพระศาสนจักรคาทอลิกเล็กๆก็จำเป็นต้องมีด้วยสำหรับบทบาทที่ต้องแสดงออกในสังคมประเทศเมียนมาร์  อีกทั้งเราต้องมีเอกภาพในการทำงานร่วมกันกับพี่น้องชาวพุทธเพื่อสันติสุขและการให้ความเคารพต่อศักดิ์ศรีของมนุษย์”

 

          เมื่อคิดถึงสถานการณ์ของชนส่วนน้อยที่เป็นชาวมุสลิมโรฮิงญา ซึ่งรัฐบาลห้ามใช้คำนี้ นี่เป็น “เหตุการณ์ด้านมนุษยธรรมที่เลวร้ายมาก”  ทว่าพระองค์ทรงได้รับการขอร้องมิให้เดินทางมาครั้งนี้เพื่อเหตุผลทางการเมืองเท่านั้น  แม้จะไม่ได้เอ่ยคำนี้สมเด็จพระสันตะปาปา “ทรงเรียกร้องความสนใจและหาวิธีช่วยเหลือ  บุคคลที่ต้องการเข้าใจจะเข้าใจเมื่อพระสันตะปาปาตรัสถึง การให้ความเคารพสิทธิของทุกคนโดยไม่มีการยกเว้น” ผู้อำนวยการสำนักข่าวสันตะสำนักกล่าว

          พระสังฆราชหลายองค์ที่อยู่รอบผู้อำนวยการสำนักข่าวสันตะสำนักกล่าวว่าไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านี้สมเด็จพระสันตะปาปาตรัสกับพวกเขาว่า พระศาสนจักรเป็นดุจ “โรงพยาบาลสนาม” ซึ่งเป็นคำพูดที่พระสันตะปาปาโปรดมาก