slide1 slide3 slide2 slide4

สาส์นของพระสันตะปาปาฟรังซิสสำหรับวันผู้ป่วยสากลครั้งที่ 26 มารดาแห่งพระศาสนจักร: “นี่แน่ะ ลูกของแม่.. นี่แน่ะ แม่ของเจ้า” และจากบัดนั้นเป็นต้นมาศิษย์คนนั้นนำพระมารดาไปอยู่กับตน”

สาส์นของพระสันตะปาปาฟรังซิสสำหรับวันผู้ป่วยสากลครั้งที่ 26

มารดาแห่งพระศาสนจักร: “นี่แน่ะ ลูกของแม่.. นี่แน่ะ แม่ของเจ้า”

และจากบัดนั้นเป็นต้นมาศิษย์คนนั้นนำพระมารดาไปอยู่กับตน”

วันที่ 11 ธันวาคม 2017

พระคาร์ดินัลปาโรลินที่ลูร์ด วันผู้ป่วยสากล

มารดาแห่งพระศาสนจักร<<”นี่แน่ะ ลูกของแม่ ... นี่แน่ะ  แม่ของเจ้า” และนับแต่นั้นเป็นต้นไปศิษย์คนนั้นก็พาพระแม่ไปอยู่ที่บ้านตน”>> จากพระวรสารโดยนักบุญยอห์น นี่เป็นหัวข้อแห่งสาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสสำหรับวันผู้ป่วยสากลครั้งที่ 26 ที่เราจะทำการเฉลิมฉลองกันในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2018 ซึ่งเป็นวันฉลองแม่พระแห่งเมืองลูร์ด

        ต่อไปนี้คือสาส์นฉบับเต็มซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปาทรงลงพระนามเมื่อ วันที่ 26 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ซึ่งตรงกับวันสมโภชพระคริสตกษัตริย์

 

 

มารดาแห่งพระศาสนจักร  “นี่แน่ะ ลูกของแม่ ... นี่แน่ะ แม่ของเจ้า”

และจากนั้นเป็นต้นไปศิษย์ก็นำพระมารดาไปอยู่กับตน (ยน. 19: 26-27)

พี่น้องชายหญิงที่รัก

        การรับใช้ของพระศาสนจักรต่อผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วยต้องฟื้นฟูความเข้มแข็งและความซื่อสัตย์ต่อไปตามพระบัญชาของพระเยซูคริสตเจ้า (เทียบ ลก. 9: 2-6; มธ. 10: 1-8; มก. 6: 7-13) พร้อมกับเลียนแบบฉบับของพระอาจารย์ผู้ทรงมีพระบัญชานี้