slide1 slide3 slide2 slide4

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงประกาศให้วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2018 เป็นวันภาวนาและจำศีลเพื่อสันติภาพ ‘โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับประชากรของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและซูดานใต้’

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงประกาศให้วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2018

เป็นวันภาวนาและจำศีลเพื่อสันติภาพ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับประชากรของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและซูดานใต้

วันอาทิตย์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2018

  

            วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2018 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงประกาศวันพิเศษแห่งการอธิษฐานภาวนาาและจำศีลอดอาหารเพื่อสันติภาพซึ่งจะเป็นวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2018 พระองค์ได้ทรงประกาศเรื่องนี้หลังจากสวดฑูตสวรรค์แจ้งข่าว กับฝูงชนประมาณ 20,000 คนที่เข้าเฝ้า ณ จัตุรัสมหาวิหารนักบุญเปโตร

 

          “ท่ามกลางสถานการณ์เลวร้ายที่ยืดเยื้อแห่งความขัดแย้งในภูมิภาคต่างๆของโลก  ข้าพเจ้าขอเชิญสัตบุรุษทุกคนช่วยกันถือปฏิบัติ วันศุกร์ ที่23 กุมภาพันธ์ 2018 ที่จะถึงนี้  ซึ่งเป็นวันศุกร์แรกในสัปดาห์แรกของเทศกาลมหาพรต ขอให้เป็นวันอธิษฐานภาวนาและจำศีลอดอาหารเพื่อสันติภาพซึ่งเราจะขอมอบเป็นพิเศษให้กับประชากรของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและซูดานใต้  เฉกเช่นในโอกาสอื่นที่คล้ายกัน ข้าพเจ้าใคร่ขอเชิญบรรดาพี่น้องชายหญิงที่ไม่ใช่คาทอลิกและไม่ใช่คริสตชนได้ร่วมใจกันในประเด็นนี้ตามวิธีที่จะเห็นสมควร แต่ขอให้ทำพร้อมกัน

          พระบิดาเจ้าสวรรค์ของเราฟังลูกๆของพระองค์เสมอซึ่งเรียกร้องไปยังพระองค์ในยามทุกข์เศร้า พระองค์ “ทรงรักษาผู้ชอกช้ำใจ ทรงพันบาดแผลให้เขา” (สดด. 147: 3)ข้าพเจ้าวอนขอร้องด้วยความจริงใจเพื่อที่พวกเราจะได้ยินสียงร้องนี้ และให้แต่ละคนถามพระเจ้าตามมโนธรรมของแต่ละคนต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้าว่า “ข้าพเจ้าจะทำอะไรได้บ้างเพื่อสันติภาพ?” แน่นอนว่าเราสามารถอธิษฐานภาวนา แต่ไม่ใช่เพียงเท่านั้น  ทุกคนต้องสามารถพูดได้อย่างเป็นรูปธรรมว่า “ต้องไม่เด็ดขาด” สำหรับการใช้ความรุนแรงตราบเท่าที่เกี่ยวของกับตน  เพราะว่าชัยชนะที่ได้มาด้วยการใช้ความรุนแรงเป็นชัยชนะเทียม  ในขณะที่การกระทำงานเพื่อสันติภาพเป็นการทำความดีให้กับทุกคน!

(วิษณุ ธัญญอนันต์ - เก็บข่าวเรื่องนี้มาเพื่อการปฏิบัติโดยพร้อมเพรียงกัน)