slide1 slide3 slide2 slide4

คาทอลิกร่วมมือ กกต. เผยแพร่ประชาธิปไตย

คาทอลิกร่วมมือ กกต. เผยแพร่ประชาธิปไตย

เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2018 ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายประวิช รัตนเพียร ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เป็นประธานในการลงนามความร่วมมือ ระหว่าง กกต. กับสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ซึ่งมีพันตำรวจเอก จรุงวิทย์ ภุมมา รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และพระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เลขาธิการสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย เป็นผู้ลงนาม โดยการลงนามครั้งนี้จะเป็นความร่วมมือทางวิชาการ ในการฝึกอบรมสัมมนา พัฒนาเครือข่ายหลักสูตร บุคลากร เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ด้านการสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย และกระบวนการเลือกตั้งทุกระดับ

 

                สำหรับการลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้ ทำขึ้นที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เลขที่ ๑๒๐ หมู่ที่ ๓ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ผู้ลงนามประกอบด้วย พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เลขาธิการสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย และพันตำรวจเอก จรุงวิทย์ ภุมมา รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมีมงซินญอร์ ดร.แอนดรูว์ วิษณุ ธัญญอนันต์ รองเลขาธิการสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ซิสเตอร์มารีอา วิมลรัตน์ ศรีธรักษา ผู้ช่วยเลขาธิการสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย นายเมธา ศิลาพันธ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และนายวีระ ยี่แพร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเครือข่ายการเลือกตั้ง เป็นพยานในการลงนามครั้งนี้ โดยคณะผู้ติดตามอีก 2 ท่านคือ คุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ นายกสมาคมสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย อาจารย์ประเสริฐ วิเศษกิจ ผู้ช่วยนายกสมาคมสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ร่วมในพิธีการลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้ด้วย

                ส่วนกรอบและแนวทางความร่วมมือในการจัดทำกิจกรรมต่างๆ ทางด้านวิชาการของทั้ง 2 หน่วยงานร่วมกัน คือ การฝึกอบรม การสัมมนา การประชุมทางวิชาการ การพัฒนาเครือข่าย การพัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ ตลอดทั้งความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากร โดยสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมนักวิชาการ และผู้นำองค์กรและชุมชน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางด้านการสร้างความรู้และความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยและกระบวนการเลือกตั้งทุกระดับ รวมทั้งประสานงานให้ความร่วมมือและสนับสนุนทรัพยากร อาทิ นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ ข้อมูล เครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่ ตลอดจนปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดกิจกรรมต่างๆ ของทั้งสองฝ่ายบรรลุเป้าหมาย โดยเฉพาะการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน การสร้างความเป็นพลเมืองดีแก่บุคลากร นักเรียน นิสิต นักศึกษาและคณาจารย์ ตลอดจนประชาชนทั่วไป

                พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ กล่าวว่า สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ไม่ได้มีเพียงโรงเรียน 349 โรงเรียน นักเรียนคาทอลิกอีก 5-6 แสนคน แต่ยังมีชุมชนคริสตชนอีกหลายแสนคนที่อยู่ในประเทศไทย เรามี 2 นิกาย คือโรมันคาทอลิกและโปรเตสแตนท์ อยู่ทั่วประเทศอีกเป็นล้านคน ดังนั้นเครือข่ายดังกล่าวนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประชาธิปไตยเป็นอย่างมาก ซึ่งเรามีความตั้งใจที่จะเห็นบ้านเมืองอยู่ด้วยกันด้วยความรักใคร่ ประชาธิปไตยมีการพัฒนาที่ก้าวหน้า

พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ ยังกล่าวอีกว่า ที่ผ่านมาประชาธิปไตยของไทยก็มีการพัฒนามาแบบลุ่มๆ ดอนๆ ซึ่งเราก็อยากเห็นการพัฒนาที่ดีกว่านี้ อยากเห็นการเลือกตั้งครั้งต่อไปมีความบริสุทธิ์โปร่งใส ได้คนดีมาบริหารประเทศ เราตกอยู่ในกับดักของการเลือกตั้งแค่เพียงการหย่อนบัตรอย่างเดียวมานาน ทำอย่างไรที่เราจะไปได้มากกว่านี้ เราเป็นคาทอลิก แต่เราก็เป็นคนไทย เรามีวัดอีกหลายร้อยพันวัด พระศาสนจักรยินดีที่จะอุทิศตน ในการที่จะร่วมไม้ร่วมมือ ซึ่งก็อยากให้ กกต.ไปฝึกอบรม ครู ก. ครู ข. แล้วไปให้ความรู้กับคนทั่วไป เพื่อที่ประเทศจะได้พ้นวังวนของความขัดแย้ง และก้าวไปสู่ประเทศไทย 4.0 อย่างแท้จริง แม้เราจะมีเทคโนโลยีดีๆ แต่ถ้าเราไม่มีคุณธรรม ไม่มีความยุติธรรม ไม่ความชอบธรรม อย่างนี้ประเทศไทยก็คงไปไม่ได้ แล้วเราก็ย้อนกลับไป 1.0 แล้วก็โกงกันไปโกงกันมา