slide1 slide3 slide2 slide4

คาทอลิกร่วมมือ กกต. เผยแพร่ประชาธิปไตย

คาทอลิกร่วมมือ กกต. เผยแพร่ประชาธิปไตย

เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2018 ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายประวิช รัตนเพียร ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เป็นประธานในการลงนามความร่วมมือ ระหว่าง กกต. กับสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ซึ่งมีพันตำรวจเอก จรุงวิทย์ ภุมมา รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และพระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เลขาธิการสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย เป็นผู้ลงนาม โดยการลงนามครั้งนี้จะเป็นความร่วมมือทางวิชาการ ในการฝึกอบรมสัมมนา พัฒนาเครือข่ายหลักสูตร บุคลากร เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ด้านการสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย และกระบวนการเลือกตั้งทุกระดับ

 

                สำหรับการลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้ ทำขึ้นที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เลขที่ ๑๒๐ หมู่ที่ ๓ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ผู้ลงนามประกอบด้วย พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เลขาธิการสภาพระสังฆ