slide1 slide3 slide2 slide4

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสรับฟังคำถาม 5 ข้อจากบรรดาเยาวชน การเสวนากับเยาวชนทั่วโลกในการประชุมก่อนการประชุมสมัชชาซีน็อด

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสรับฟังคำถาม 5 ข้อจากบรรดาเยาวชน

การเสวนากับเยาวชนทั่วโลกในการประชุมก่อนการประชุมสมัชชาซีน็อด

วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม ค.ศ. 2018

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเปิดประชุมระหว่างวันที 19-24 มีนาคม ค.ศ. 2018ซึ่งเป็นการประชุมก่อนการประชุมสมัชชาซีน็อด

 

การประชุมนี้จัดขึ้นที่กรุงโรมโดยสำนักเลขาธิการแห่งสมัชชาซีน็อดของบรรดาพระสังฆราชโดยร่วมมือกับสมณสภาเพื่อฆราวาส ครอบครัว และชีวิต

สมเด็จพระสันตะปาปาทรงตอบคำถาม 5 ข้อจากผู้แทนเยาวชนตามรายงานจากสำนักข่าววาติกัน:

 

1 เยาวชนจะสามารถช่วยผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ได้อย่างไร?

       สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงอธิบายเกี่ยวกับความผิดประเภทนี้ว่าเป็นการทรมาน “เยี่ยงทาสของทุกวันนี้”  พระองค์ทรงประณามความชั่วร้ายในการเอารัดเอาเปรียบบรรดาสตรี  พระองค์ทรงใช้คำที่รุนแรงมากสำหรับคาทอลิกที่ได้รับศีลล้างบาปแล้วและชอบไปเที่ยวโสเภณีพร้อมกับจ่ายค่าตัว  นี่คือ “อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ”  พระสันตะปาปาฟรังซิสตรัส  พระองค์ทรงเรียกร้องให้เยาวชนต่อสู้เพื่อศักดิ์ศรีของสตรี และทรงจบด้วยการขออภัยสำหรับคาทอลิกทุกคนที่มีส่วนใน “อาชญากรรม” เหล่านี้

2 เยาวชนควรจะหาคำแนะนำในการตัดสินเลือกวิถีชีวิตได้จากที่ไหน?

       “คนฉลาด” พระองค์ตรัส “เป็นคนที่ไม่กลัวอะไร แต่ใครจะไปรู้ว่าจะต้องฟังและมีพระพรที่พระเจ้าทรงประทานให้ว่าจะพูดสิ่งที่ถูกต้องในเวลาที่ถูกต้อง?”  พระองค์ทรงเตือนใจ ว่าบรรดาเยาวชนที่ไม่พบ “หนทางแห่งการไตร่ตรองแบบลุ่มลึก” พวกเขาเสี่ยงกับการที่จะปิดประตูให้กับตนเอง  นี่จะเป็นเหมือนมี “มะเร็ง” ภายใน และภัยนี้จะทำให้พวกเขาต่ำลงและทำให้สิ้นเสรีภาพ

3 เราจะสอนเยาวชนให้เปิดใจกว้างต่อเพื่อนบ้านและต่อสิ่งเหนือธรรมชาติอย่างไร?

       สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสว่าการศึกษาควรสอนสามภาษา “3 H” ที่เป็นพื้นฐาน: ศีรษะ หัวใจ และมือ (Head, Heart and Hand) ภาษาของศีรษะหมายถึงการรู้จักคิดดีและเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เป็นรูปธรรม ส่วนภาษาของหัวใจหมายถึงเข้าใจความรู้สึกและจิตสำนึก  ภาษามือหมายถึงการใช้ให้เป็นประโยชน์ซึ่งพระพรของพระเจ้าที่ทรงประทานให้เราเพื่อสร้างสิ่งใหม่ๆ พระองค์ตรัสว่ากุญแจคือการรู้จักใช้ทั้งสามสิ่งควบคู่กันไป

4 เยาวชนจะเตรียมตัวเป็นพระสงฆ์อย่างไรเพื่อตอบสนองต่อความสลับซับซ้อนของวัฒนธรรม ณ ยุคปัจจุบัน เช่นการสักร่างกาย?

       คำถามจากสามเณรชาวยูเครนนี้ทำให้สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสต้องไตร่ตรองถึงพระสงฆ์ว่าเขาเป็น “ประจักษ์พยานของพระคริสตเจ้า”  แต่พระองค์ตรัสว่าสถานภาพปัญหาของนักบวชปัจจุบันเป็น “การป่วยอย่างหนึ่งที่ร้ายแรงที่สุดของพระศาสนจักร” เพราะทำให้ “บทบาทในการเป็นบิดาของพระสงฆ์” หมดลงไป ซึ่งทำให้เกิดความวุ่นวายไม่น้อย “บทบาทบริหารจัดการของเจ้านายใหญ่”  สำหรับการสักนั้น ไม่ต้องไปกลัวหรือกังวลกับมันมากนัก แต่ให้ใช้มันเป็นหนทางเพื่อเข้าสู่การสนทนา

5 นักบวชหญิงที่ยังสาวจะสร้างสมดุลให้กับวัฒนธรรรมที่ชายเป็นใหญ่ในสังคมและใช้ชีวิตจิตเพื่อความสำเร็จแห่งพันธกิจได้อย่างไร?

        สมเด็จพระสันตะปาปาทรงเน้นถึงความสำคัญในการช่วยเหลือคนให้บรรลุ “วุฒิภาวะอย่างมีประสิทธิภาพ” โดยตั้งข้อสังเกตว่าบางครั้งเยาวชนได้รับการอบรมด้านชีวิตจิต แต่ละเลยในด้านอื่นเพื่อที่จะปกป้องพวกเขา  นี่คือผลแห่งการอบรมที่ไม่ครบถ้วน จึงมีความสำคัญที่จะต้องอบรมในสี่ด้านด้วยกัน:  ปัญญา ชีวิตหมู่คณะ  การแพร่ธรรม และชีวิตจิต

        ขณะที่การประชุมก่อนการประชุมสมัชชาซีน็อดซึ่งมีเยาวชนประมาณ 300 คนเข้าร่วมในจำนวนนี้มีเยาวชนไทยเข้าร่วมด้วย 1 คน คือ นางสาวอภิญญา หิรัญเวช (น้องธัญ) เยาวชนทั่วโลกสามารถมีส่วนร่วมได้โดยทางอินเตอร์เน็ต รายละเอียดเพิ่มเติมหาได้ที่ Meeting Website

(วิษณุ ธัญญอนันต์ - เก็บเรื่องนี้มาบอกกล่าวเล่าให้ฟังเพื่อการไตร่ตรอง)