สิ่งที่น่ารู้เกี่ยวกับวันอาทิตย์ปาสกาแปดประการ

 • Print

สิ่งที่น่ารู้เกี่ยวกับวันอาทิตย์ปาสกาแปดประการ

            นี่คือวันอันยิ่งใหญ่ของบรรดาคริสตชน ต่อไปนี้ เป็นสิ่งที่น่ารู้เกี่ยวกับปาสกา 8 ประการ ที่นักพระคัมภีร์ จิมมี อาคิน (Jimmy Akin) ได้เขียนไว้

       ขอขอบคุณวันสมโภชปาสกาเป็นวันสำคัญที่สุดในปฏิทินคาทอลิก ซึ่งถ้าจะว่าไปแล้วการสมโภชนี้มีความสำคัญยิ่งกว่าวันคริสต์มาส

          อะไรเกิดขึ้นในวันนี้?

 

        การกลับคืนพระชนม์ชีพของพระเยซูคริสต์เป็นความจริง เป็นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์หรือ?         

          พระศาสนจักรทำการเฉลิมฉลองวันนี้อย่างไร?

        ปาสกาเป็นวันหยุดของคนที่ไม่มีความเชื่อได้อย่างไร?

        ต่อไปนี้คือ สิ่งที่น่ารู้ 8 ประการ

1.อะไรบ้างที่เกิดขึ้นในวันปัสกา

มีหลายสิ่งด้วยกัน:

 • บรรดาสตรีรีบไปยังพระคูหา เพื่อชะโลมพระศพของพระเยซู
 • พวกเขาเห็นทูตสวรรค์ที่บอกพวกเขาว่าพระองค์ไม่ได้ประทับอยู่ที่นั่น
 • พวกเขารีบไปแจ้งแก่บรรดาอัครสาวกซึ่งตอนแรกไม่เชื่อพวกสตรี
 • เปโตรและศิษย์คนโปรดรีบวิ่งไปยังพระคูหาแล้วพบว่า “พระคูหาว่างเปล่า”
 • โดยเฉพาะมารีย์มักดาเลนาได้พบกับพระเยซูผู้เสด็จกลับคืนพระชนม์ชีพ
 • และศิษย์ก็ได้พบพระองค์เช่นเดียวกันบนถนนสู่ตำบลเอมมาอุส
 • เปโตรก็ได้พบพระองค์เช่นเดียวกัน
 • รวมถึงอัครสาวกทุกคน ยกเว้นโทมัส (ซึ่งได้พบกับพระองค์ภายหลัง)
 • พระเยซูคริสต์ได้กลับคืนชีพจากความตาย!

เพื่ออ่านเหตุการณ์ดังกล่าวในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ ขอเชิญเปิดพระคัมภีร์ ดังนี้:

 • พระวรสารโดยนักบุญมัทธิว Matthew 28:1-15
 • พระวรสารโดยนักบุญมาร์โก Mark 16:1-20
 • พระวรสารโดยนักบุญลูกา Luke 24:1-49
 • พระวรสารโดยนักบุญยอห์น John 20:1-31

 2. คำถาม การกลับคืนชีพของพระเยซูคริสต์เป็นเรื่องจริง หรือเป็นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ หรือเป็นอะไรอย่างอื่น?

คำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิกอธิบายไว้ดังนี้:

        ข้อ 639 พระธรรมล้ำลึกแห่งการกลับคืนชีพของพระเยซูคริสตเจ้าเป็นเหตุการณ์จริงพร้อมกับมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่าเป็นความจริงเฉกเช่นที่พระคัมภีร์ภาคพัธสัญญาใหม่เป็นประจักษ์พยาน

ในราวปี ค.ศ. 56 นักบุญเปาโลสามารถเขียนจดหมายถึงชาวโครินธ์ว่า:

“ข้าพเจ้าขอมอบเป็นความสำคัญประการแรกถึงสิ่งที่ข้าพเจ้าได้รับมา นั่นคือพระพระคริสตเจ้าได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อบาปของเราตามความในพระคัมภีร์  พรองค์ทรงถูกฝังไว้ พระองค์เสด็จกลับคืนพระชนม์ชีพในวันที่สามตามความในพระคัมภีร์ แล้วพระองค์ก็ทรงปรากฏให้เชฟาสได้เห็น จากนั้นก็อัครสาวก 12 คน”

        อัครสาวกกล่าวตรงนี้ถึงกิตติศัพท์พระผู้ทรงชีวิตแห่งกลับเป็นขึ้นมา ซึ่งท่านเปาโลทราบหลังจากที่ได้กลับใจ ณ ประตูเมืองดามัสกัส

3. อะไรคือความหมายของ พระคูหาว่างเปล่า? 

คำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิกอธิบายว่า:

       ข้อ 640 ... ปัจจัยแรกที่เราพบนอกรอบของเหตุการณ์วันปาสกาคือพระคูหาที่ว่างเปล่า ในตัวมันเองไม่ได้เป็นเครื่องพิสูจน์โดยตรงถึงการกลับคืนชีพ การที่พระศพของพระเยซูคริสต์หายไปจากฑณธคูหาไม่สามารถที่จะอธิบายเป็นอย่างอื่นได้

        อย่างไรก็ตาม หลุมศพที่ว่างเปล่ายังคงเป็นเครื่องหมายสำคัญสำหรับทุกคน การพบโดยสาวกเป็นขั้นแรกที่ทำให้เราทราบถึงความจริงเกี่ยวกับการคืนชีพของพระเยซูคริสต์

        เรื่องราวเป็นดังนี้ ครั้งแรกกับบรรดาสตรีใจศรัทธา ถัดจากนั้นก็เป็นเปโตร และศิษย์ “คนโปรดของพระเยซู” ยืนยันว่าเมื่อพวกเขาเข้าไปในคูหาที่ว่างเปล่า เขาพบผ้าลินินพับไว้และกองอยู่ที่นั้น   “เขาเห็นและเขาก็เชื่อ”

       นี่แสดงว่าเขามั่นใจจากการที่เห็นคูหาว่างเปล่าและการที่ไม่มีศพของพระเยซูอยู่ว่าไม่อาจเป็นฝีมือมนุษย์ และพระเยซูคริสต์ไม่เพ