slide1 slide3 slide2 slide4

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสสนับสนุนให้มีการ “สังสรรค์กันที่โต๊ะอาหาร และ ‘แบ่งปันการเดินทาง” ร่วมกัน

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสสนับสนุนให้มีการ

“สังสรรค์กันที่โต๊ะอาหาร และ ‘แบ่งปันการเดินทาง” ร่วมกัน

“ข้าพเจ้าขออวยพรโรงครัวของท่าน และขอให้ทานอาหารกันอย่างเอร็ดอร่อย”

          วันอังคารที่ 19 มิถุนายน ค.ศ. 2018 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงสนับสนุนด้วยความกระตือรือร้นในการรณรงค์ “สังสรรค์กันที่โต๊ะอาหาร” ข้าพเจ้าขอส่งคำอวยพรไปยังผู้ที่เข้าร่วมการรณรงค์ใน “การเลี้ยงเพื่อทีจะพบปะรู้จักกัน” นี้ ณ ห้องอาหาร “นักบุญยอห์น ปอล ที่ 2” ของการีตัสซึ่งตั้งอยู่ ณ ถนน มาร์ซาล่า กรุงโรม

 

          “พร้อมกับสาส์นนี้ข้าพเจ้าปรารถนาที่จะสนับสนุนให้ท่านร่วมเดินทางต่อไปกับผู้อพยพและผู้ลี้ภัย และแบ่งปันอาหารให้กับพวกเขาดังที่การีตัสได้ทำไป” พระสันตะปาปาตรัส

          ณ ห้องอาหารเป็นส่วนหนึ่งแห่ง “สัปดาห์เมตตาธรรมโลก World Action Week” (ระหว่าง วันที่ 17-24 มิถุนายน 2018) การีตัสถือเอาโอกาสนี้แสดงปฏิสัมพันธ์กับผู้อพยพย้ายถิ่นทั่วโลก เราอาจดูเหตุการณ์และวิธีที่การีตัสเอื้อมมือเข้าช่วยผู้อพยพย้ายถิ่นได้ที่เว็บไซต์ของการีตัส

 

            “ความหวังคือสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจของผู้ที่ต้องทิ้งบ้านทิ้งเมืองของตนเอง พระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสเมื่อวันที่ 27 กันยายน ค.ศ. 2017 เมื่อพระองค์ทรงเสด็จไปเปิดการรณรงค์ “แบ่งปันการเดินทาง” ของการีตัสสากล  พระองค์ตรัสย้ำถึงความจำเป็นที่ต้องสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้อพยพย้ายถิ่นกับชุมชนท้องถิ่น

          ในการเข้าเฝ้าประจำสัปดาห์ที่จตุรัสนักบุญเปโตรครั้งหนึ่งพระองค์ตรัสว่าความหวังคือ “สิ่งที่เป็นแรงดลใจให้กับผู้ที่ให้การต้อนรับ ซึ่งเป็นความปรารถนาที่จะพบปะกัน รู้จักกัน และเสวนากัน”

          สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเตือนให้ระวังสิ่งที่พระองค์เรียกว่า“ศัตรูแห่งความหวัง” ตอนที่พระองค์ทำพิธีเปิดการรณรงค์ของการีตัสเป็นเวลาสองปี

          พระคาร์ดินัล หลุยส์ อันโตนีโอ ตาเกล ประมุขแห่งอัครสังฆมณฑลมะนิลา ประธานการีตัสสากลกล่าวว่า “หากเรามีความสัมพันธ์กับผู้อพยพย้ายถิ่น เราก็จะทำลายกำแพงซึ่งบางคนพยามยามสร้างขึ้นเพื่อที่จะแบ่งแยกพวกเรา การรณรงค์ดังกล่าวเป็นการเปิดตัวเพื่อที่จะยอมรับ ฟื้นฟู และแบ่งปันซึ่งความเป็นมนุษย์ร่วมกันของเรา”        

          การรณรงค์ของการีตัสได้รับแรงสนับสนุนจากองค์กรระดับประเทศกว่า 160 ประเทศองค์กรสมาชิก “Ecumenical ACT Alliance” ซึ่งยังมีมากกว่า 140 แห่ง องค์กรอาหารและการเกษตรของสหประชาชาติ  องค์กรสากลเพื่อผู้อพยพและและผู้ลี้ภัย UNHCR องค์กรอาหารโลก พร้อมกับองค์กรศาสนาและพลเรือนอีกมากมาย

          สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงใส่พระทัยจริงจังและเป็นกระบอกเสียงของผู้อพยพย้ายถิ่นเสมอ ในสาส์นวันผู้อพยพย้ายถิ่นสากลครั้งที่ 104 (14 มกราคม 2018) พระองค์ยืนยันถึงความจำเป็นที่ต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันต่อผู้อพยพด้วยกริยา 4 คำ คือ ต้อนรับ คุ้มครอง ส่งเสริม และผนึกเข้าในสังคม  พระองค์ยังทรงเตือนเราให้คำนึงถึงโลกแห่งผู้อพยพย้ายถิ่นที่มีใบหน้าของมนุษย์

          “ข้าพเจ้าปรารถนาที่จะบอกว่าเรื่องของการอพยพไม่ได้เป็นแค่เรื่องของจำนวน แต่เป็นเรื่องของบุคคล ซึ่งแต่ละคนต่างล้วนมีประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ความรู้สึกสำนึก และความฝัน...”  พระองค์ทรงตรัสเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2018 ในสาส์นต่อที่ประชุมครั้งที่สองระหว่างสันตะสำนักกับประเทศเม็กซิโกเกี่ยวกับการอพยพย้ายถิ่นสากล

          “บุคคลเหล่านี้ซึ่งเป็นพี่น้องของเราต้องการ “การคุ้มครองอย่างต่อเนื่อง” และต้องเป็นอิสระจากสภาพของการเป็นผู้อพยพ” พระสันตะปาปาตรัส “สิทธิและศักดิ์ศรีขั้นพื้นฐานของพวกเขาต้องได้รับการปกป้อง ต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษต่อเด็กและครอบครัวของเขา รวมถึงผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ และผู้ที่ต้องอพยพเพราะความขัดแย้ง ภัยธรรมชาติ และการเบียดเบียน”

สาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปาถึงผู้เข้าร่วมการรณรงค์เพื่อ “สังสรรค์กันที่โต๊ะอาหาร”

พี่น้องชายหญิงที่รัก

            “พร้อมกับสาส์นนี้ข้าพเจ้าปรารถนาที่จะสนับสนุนท่านให้ร่วมกันเดินทางต่อไปกับผู้อพยพและผู้ลี้ภัย เพื่อแบ่งปันอาหารกับพวกเขา เฉกเช่นที่การีตัสกำลังกระทำ

          ข้าพเจ้าขอขอบใจการีตัส ที่ท่านตอบรับคำเชิญให้ทำอะไรสักอย่างเพื่อปลุกความตระหนักและสร้างการริเริ่มให้ความสนับสนุนผู้อพยพและผู้ลี้ภัย ซึ่งท่านได้เริ่มการรณรงค์ “การแบ่งปันการเดินทาง” ซึ่งเราทำพิธีเปิดด้วยกันในวันที่ 27 กันยายน ปีที่แล้ว  วันนี้ข้าพเจ้าปรารถนาขอร้องทุกคน ทั้งผู้อพยพ คนที่ทำงานในการีตัส และสถาบันต่างๆ ให้ช่วยกันหาวิธีการเดินทางร่วมกันซึ่งจะบังเกิดผลดีที่สุดสำหรับพวกท่านว่าอะไรเป็นความหวังที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับหนทางของท่าน  พยายามแบ่งปันความคิดนี้และทำการปฏิบัติสิ่งที่เรามีความคิดเห็นร่วมกัน

          ข้าพเจ้าปรารถนาให้กำลังใจพนักงานการีตัสทุกคนซึ่งเป็นชุมชนที่มีนายชุมพาบาลรวมถึงทุกคนที่มีน้ำใจดีให้ช่วยกันสร้างพื้นที่ใหม่เพื่อการแบ่งปันกัน และจากการที่เราพบปะกันเราจะได้สามารถฟื้นฟูภราดรภาพกับผู้อพยพและผู้ลี้ภัย

          ข้าพเจ้าขออวยพรโรงอาหารของพวกท่านและขอให้ท่านรับประทานอาหารอย่างมีความสุข

          จากนครรัฐวาติกัน  วันอังคาร ที่ 19 มิถุนายน ค.ศ. 2018

"ฟรังซิส”

(วิษณุ ธัญญอนันต์ – เก็บเรื่องนี้มาเพื่อการไตร่ตรอง)