slide1 slide3 slide2 slide4

พระสันตะปาปาฟรังซิส: เราให้ความเคารพทุกคน แม้คนที่หย่าร้าง คนที่แยกกันอยู่ แต่อุดมการณ์หลัก คือ ครอบครัวที่เป็นหนึ่งเดียวกัน

พระสันตะปาปาฟรังซิส: เราให้ความเคารพทุกคน

แม้คนที่หย่าร้าง คนที่แยกกันอยู่

แต่อุดมการณ์หลัก คือ ครอบครัวที่เป็นหนึ่งเดียวกัน

  

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงถวายทุกครอบครัวให้อยู่ภายใต้การคุ้มครองของครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ก่อนถึงวันประชุมครอบครัวสากล ที่จะมีขึ้น ณ
กรุงโรม ในปี ค.ศ. 2021

 

        สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสว่าในขณะที่เราให้ความเคารพทุกคนไม่ว่าเขาจะอยู่ในสถานการณ์ใดในชีวิต รวมถึงคนที่หย่าร้างหรือแยกกันต่างคนต่างอยู่ เราต้องไม่ลืมว่าอุดมการณ์ที่แท้จริงอยู่ที่ครอบครัวซึ่งรักใคร่ปรองดองเป็นหนึ่งเดียวกัน

        พระองค์ตรัสย้ำประเด็นนี้ในช่วงที่มีการเข้าเฝ้าแบบทั่วไปประจำสัปดาห์เมื่อเช้าของวันพุธที่ 29 สิงหาคม ณ ลานมหาวิหารนักบุญเปโตร ในขณะที่พระองค์รำลึกถึงการเยือนประเทศไอร์แลนด์ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม ค.ศ. 2018 ในโอกาสของการประชุมครอบครัวสากล ครั้งที่ 9 ที่กรุงดับลิน

พ่อเชื่อว่าพวกท่านได้เห็นทางโทรทัศน์” พระองค์ตรัสเมื่อพูดถึงการเดินทางของพระองค์โดยให้ข้อสังเกตว่าพระองค์เสด็จไปให้คำยืนยันถึงกระแสเรียกและพันธกิจของครอบครัวคริสตชน

สมเด็จพระสันตัปาปาฟรังซิสตรัสว่า การประชุมครอบครัวโลกที่กรุงดับลินเป็นประสบการณ์น่าชื่นชมสำหรับหลายครอบครัวที่ดำเนินชีวิตตามพระวรสารที่ว่าด้วยการแต่งงาน ชีวิตครอบครัว ครอบครัวที่เป็นศิษย์พระคริสต์ และการเป็นศิษย์ธรรมทูต ครอบครัวที่เป็นเชื้อแป้งแห่งความดี ความศักดิ์สิทธิ์ ความยุติธรรม และความสันติ

        เราลืมหลายครอบครัวที่ดำเนินชีวิตด้วยความซื่อสัตย์และด้วยความกล้าหาญ  เราลืมคุณค่าความดีของบุคคลเหล่านั้น เพราะทุกวันนี้เป็นความนิยมที่จะพูดถึงการหย่าร้าง การแยกกันต่างคนต่างอยู่ และนี่คือสิ่งที่ไม่ดีเลย  พ่อให้ความเคารพทุกบุคคลทุกสิ่งสิ่ง  แต่นี่ไม่ใช่อุดมการณ์ที่ดี คือการต่างฝ่ายต่างแยกกันอยู่ แต่ต้องเป็นครอบครัวที่รักใคร่เป็นหนึ่งเดียวกัน”

        นับพันๆครอบครัวซึ่งมีทั้งคู่สามีภรรยา ปู่ย่าตายาย และเด็กๆ ต่างพากันมาที่กรุงดับลิน พวกเขาพูดภาษาต่างกัน มีขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมต่างกัน และมีประสบการณ์ต่างกัน สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเครื่องหมายชัดเจนถึงความงดงามแห่งพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับครอบครัวมนุษย์ทั้งปวง  เราทราบว่าพระประสงค์ของพระเจ้าคือเอกภาพ ความสมานฉันท์ และสันติสุขในแต่ละครอบครัวและในโลก

        ในพระธรรมล้ำลึกแห่งความรัก พระเจ้าทรงเรียกร้องให้มนุษย์มีส่วนตอบสนองในพระประสงค์ของพระองค์ และทำให้โลกเป็นบ้านที่ไม่มีผู้ใดอยู่ตามลำพัง ไม่มีใครที่อยากถูกปฏิเสธ หรือไม่เป็นที่ต้องการ  ไม่มีใครที่ถูกตัดทิ้งออกไป  ขอให้เราคิดไตร่ตรองเรื่องนี้ให้ดี  สิ่งที่พระเจ้าต้องการก็คือต้องไม่มีใครที่อยู่อย่างโดดเดี่ยว ไม่มีใครที่ไม่เป็นที่ต้องการ ไมมีใครที่ถูกตัดทิ้งไป”

        เพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสว่า เนื้อหาของการประชุมครอบครัวโลกจึงมีความเหมาะสมมาก พระวรสารว่าด้วยครอบครัว ความชื่นชมยินดีของโลก”

        สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงรำลึกถึงการเป็นประจักษ์พยานของความรักในการแต่งงานของสามีภรรยาทุกยุคทุกสมัย  เรื่องราวในชีวิตของพวกเขาเตือนใจเราว่าความรักในการแต่งงานเป็นของขวัญพิเศษจากพระเจ้าที่เราจะต้องเพาะปลูกให้งอกงามยิ่งขึ้นทุกวันในพระศาสนจักรบ้านซึ่งได้แก่ครอบครัวนั่นเอง”

        พระองค์ตั้งข้อสังเกตว่าคู่สามีภรรยาเหล่านั้น  ยังแสดงให้เราเห็นด้วยว่าความเชื่อเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันอย่างไร  รอบโต๊ะอาหาร  จากที่นั่นก็แพร่ขยายออกสู่ชุมชนของพระศาสนจักรและสังคมทั่วไป โอ้...โลกเราต้องการซึ่งการพัฒนาความรักและความนุ่มนวลอ่อนโยนสักเพียงใด!  แล้วการปฏิรูปหรือการพัฒนาบรรยากาศนี้ต้องเริ่มต้นที่ครอบครัวเสียก่อน!”

        พระองค์ยังคงตั้งข้อสังเกตด้วยว่า คุณค่าของการสื่อสังคมระหว่างชนรุ่นต่างๆและบทบาทพิเศษของคนที่เป็นปู่ย่าตายายในการผนึกสมาชิกของครอบครัวให้เป็นหนึ่งเดียวกัน และการถ่ายทอดขุมทรัพย์แห่งความเชื่อก็มีความสำคัญเช่นเดียวกัน

        สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเล่าการเดินทางแสวงบุญของพระองค์ในเช้าวันอาทิตย์ ที่ 26 สิงหาคมไปยังสักการะสถานแม่พระที่เมืองน็อกค์ (Knock) อันเป็นสถานที่ซึ่งชาวไอริชให้ความเคารพนับถือมาก ในวัดน้อยที่สร้างขึ้นในจุดที่ศีลมหาสนิทและแม่พระประจักษ์พร้อมกันกับนักบุญยอแซฟเมื่อ ปี ค.ศ. 1879 สมเด็จพระสันตะปาปาตรัสว่า พระองค์ทรงถวายทุกครอบครัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวในประเทศไอร์แลนด์ให้อยู่ภายใต้การคุ้มครองเยี่ยงมารดาของแม่พระ

        แม้ว่าการเดินทางของพ่อจะไม่มีโปรแกรมไปยังไอร์แลนด์เหนือ  สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสก็ยังขอส่งการทักทายไปยังพี่น้องที่ไอร์แลนด์เหนือด้วยความจริงใจพร้อมกับส่งเสริมกระบวนการคืนดีกัน การสร้างสันติสุข การสร้างมิตรภาพ และการร่วมมือกันเพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกัน”

        การประชุมครอบครัวโลกครั้งต่อไปจะมีที่กรุงโรมในปี ค.ศ. 2021 ก็ขอให้ทุกคน ทุกครอบครัวเตรียมพร้อมไว้!  พระองค์ตรัสพร้อมกับอธิษฐานว่า ขอให้เราถวายทุกครอบครัวไว้ภายใต้การคุ้มครองของครอบครัวศักดิ์สิทธิของพระเยซูเจ้า แม่พระ และนักบุญยอแซฟ  เพื่อที่ในบ้าน วัด และชุมชน พวกเขาจะได้สามารถเป็นความชื่นชมยินสำหรับชาวโลก

 

(วิษณุ ธัญญอนันต์ - เชิญชวนให้ไตร่ตรองร่วมกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส)