slide1 slide3 slide2 slide4

สาส์นวันสันติภาพสากลปี ค.ศ. 2019: การเมืองต้องรับใช้สันติภาพ

สาส์นวันสันติภาพสากลปี ค.ศ. 2019: การเมืองต้องรับใช้สันติภาพ

  

Francisหัวข้อในสาส์นวันสันติภาพสากลประจำปีครั้งที่ 52 ซึ่งถูกกำหนดให้เป็นวันอังคาร ที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2019 ได้ถูกนำมาเปิดเผยโดยสำนักข่าววาติกัน

 

การเมืองต้องรับใช้สันติภาพ

        แถลงการณ์จากสำนักข่าวสันตะสำนัก นครรัฐวาติกัน แจ้งว่า สาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสสำหรับวันสันติภาพสากลที่กำลังจะมาถึงนี้เน้นถึงความจำเป็น
ที่การเมืองจะต้องรับใช้สันติภาพ  “ความรับผิดชอบเรื่องการเมืองเป็นของประชาชนทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้มีหน้าที่จะต้องปกป้องและปกครอง”

 

สังคมจะไม่มีสันติภาพหากขาดซึ่งความไว้วางใจกันและกัน

        สำนักข่าววาติกันชี้ให้เห็นว่า “พันธกิจนี้อยู่ที่การรักษากฎหมายและสนับสนุนให้มีการเสวนากันระหว่างทุกคนในสังคม ระหว่างชนรุ่นหนึ่งสู่ชนอีกรุ่นหนึ่ง และระหว่างวัฒนธรรม”

        เงื่อนไขประการแรกสำหรับการไว้วางใจกันและกันคือการให้ความเคารพต่อโลกที่เราได้รับมา และสำหรับ “ความรับผิดชอบทางการเมืองนั้นซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความรักที่ชัดเจนที่สุด หมายถึงความห่วงใยต่ออนาคตแห่งชีวิต ของสังคมโลก ของชีวิตเยาวชน และของทุกสิ่งแม้จะเล็กน้อยที่สุดที่ต้องการที่จะประสบกับความสำเร็จในความเป็นอยู่ของตน”

 

(วิษณุ ธัญญอนันต์ - เก็บเรื่องนี้มาไตร่ตรองเพื่อเตรียมตัวรับวันขึ้นปีใหม่)