slide1 slide3 slide2 slide4

กำหนดการต่างๆในปี ค.ศ. 2019 ของพระสันตะปาปาฟรังซิส (Updated 7 January 2019)

กำหนดการต่างๆในปี ค.ศ. 2019 ของพระสันตะปาปาฟรังซิส

(Updated 7 January 2019)

 

กำหนดการสำคัญต่างๆของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ปี ค.ศ. 2019  จะมีการเสด็จเยือนประเทศ ยู.เอ.อี. ปานามา โมร็อคโค บุลกาเรีย และมาเชโดเนีย พร้อมกับจะมีการประชุมสุดยอดเกี่ยวกับการล่วงละเมิดเพศ  การประชุมสมัชชาซีน็อดบิช็อปของบรรดาประเทศที่อยู่แถบลุ่มน้ำอะเมซอน ในขณะที่การปฏิรูปโรมันคูเรียจะยังคงมีการดำเนินกันต่อไปอย่างเข้มข้น

 

        สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงมีพันธกิจแผนงานมากมายในปี ค.ศ. 2019 ณ วันนี้ได้ประกาศเป็นทางการไปแล้วว่าพระองค์จะเดินทางไปเยือนประเทศ
สหรัฐอาหรับเอมีเรตส์ ปานามา โมร็อคโค บุลกาเรีย และสาธารณรัฐมาเชโดเนียซึ่งเป็นประเทศยูโกสลาเวียเก่า  นอกเหนือจากการประชุมสำคัญในเดือนกุมภาพันธ์ ณ นครรัฐวาติกันเกี่ยวกับนโยบายของพระศาสนจักรเรื่องวิกฤตการล่วงละเมิดทางเพศซึ่งอยู่ในครึ่งแรกของปี 2019 จากนั้นเดือนตุลาคมสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสจะไปร่วมประชุมสมัชชาของบรรดาบิช็อปกลุ่มลุ่มแม่น้ำอะเมซอน

 

การเสวนากับบรรดานักการทูต

        ในเดือนมกราคมนี้ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสจะพบปะและปราศรัยประจำปีกับบรรดาทูตานุทูตต่างๆ ซึ่งประจำอยู่ที่สันตะสำนัก นี่เป็นโอกาสเดียวที่พระองค์จะ
ส่งสาส์นที่ค่อนข้างตรงประเด็นแบบ “ยาแรง” ต่อสังคมโลก  เช่นปีที่แล้วพระองค์ใช้โอกาสครบรอบ 70 ปีของการประกาศปีสากลเรื่องสิทธิมนุษย์ชนเป็นจุดเริ่มต้นเตือนใจชาวโลกว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษย์มากมายแม้กระทั่งในสหัสวรรษที่สามแห่งกาลปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิในการที่จะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้

 

การเสด็จร่วมงานวันเยาวชนโลก ณ ประเทศปานามา

        สมเด็จพระสันตะปาปาจะทรงเสด็จออกเยือนประเทศต่างๆ ปี ค.ศ. 2019 กล่าวคือ ระหว่างวันที่ 23-28 มกราคม จะเสด็จเยือนปานามา ซึ่งเป็นประเทศแรกในโอกาสวันเยาวชนโลกครั้งที่ 34  ในสาส์นที่ส่งทางวีดิโอเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2018 พระองค์ทรงเชื้อเชิญเยาวชนให้เริ่มลงมือพัฒนาโลกโดยอาศัยความฝัน  อุดมการณ์และความกล้าหาญของพวกเขา

 

การเสด็จเยือนประเทศสหรัฐอาหรับเอมีเรตส์

        เดือนกุมภาพันธ์ เป็นเดือนที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสจะมีพันธกิจมากเป็นพิเศษ ระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสจะเป็นพระสันตะปาปาพระองค์แรกที่เสด็จเยือนประเทศสหรัฐอาหรับเอมีเรตส์  จุดประสงค์สำคัญของการเสด็จเยือนประเทศนี้  “เพื่อการเสวนาระหว่างศาสนาและความเอื้ออาทรในหมู่สมาชิก
ที่นับถือศาสนาต่างกัน”  ผู้นำสหรัฐอาหรับเอมีเรตส์ประกาศว่าปี ค.ศ. 2019 ขอให้เป็น  “ปีแห่งอหิงสา” พร้อมกับมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมวัฒนธรรมเสรีแห่งหลักการทางศาสนา

 

ประชุมสภาพระคาร์ดินัล (C9) และการปฏิรูปโรมันคูเรีย

        ระหว่างวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ จะมีการประชุมสภาพระคาร์ดินัล หรือที่เรียกว่า C9 ครั้งที่ 28 ที่นครรัฐวาติกัน ประเด็นหลักคือการแก้ไขสมณธรรมนูญของโรมันคูเรีย “Pastor Bonus”  เมื่อเดือนธันวาคม 2018 คณะทำงานได้เสนอหัวข้อใหม่ ๆ ให้กับพระสันตะปาปาภายใต้หัวข้อ “Praedicate evangelium”  เป้าหมายเพื่อที่จะช่วยคณะ
ผู้บริหารสันตะสำนัก นครรัฐวาติกันให้มีการตอบสนองมากยิ่งขึ้นต่อความต้องการของพระศาสนจักรที่เป็นธรรมทูต

 

การประชุมกับประธานสภาพระสังฆราชทั่วโลกเดือนกุมภาพันธ์เกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก/ผู้เยาว์

        เหตุการณ์ที่รอคอยกันมากที่สุดในต้นปี ค.ศ. 2019 น่าจะเป็นการประชุมกันที่นครรัฐวาติกันระหว่างวันที่ 21-24 กุมภาพันธ์ ซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสจะพบกับประธานสภาพระสังฆราชทุกองค์ทั่วโลก เพื่ออภิปรายกันเรื่องการพิทักษ์ปกป้องการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก/ผู้เยาว์ และบุคคลที่เปราะบาง จะมีแนวทางอย่างไร  การประชุมนี้ตั้งใจที่จะให้เป็นโครงการนำร่องในการต่อสู้กับการล่วงละเมิดทางเพศ การใช้อำนาจในทางที่ผิดและขัดกับมโนธรรมซึ่งสมาชิกของพระศาสนจักรบางคนปฏิบัติ 
ในการปราศรัยต่อเจ้าหน้าที่โรมันคูเรีย เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2018 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสว่า  ในการแสวงหาความจริงและความยุติธรรมจะไม่มีข้อแก้ตัวหรือ
การละเว้นใดๆ ทั้งสิ้น

 

การเสด็จเยือนประเทศโมร็อคโค

        ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสจะทรงเสด็จเยือนประเทศโมร็อคโค  เมื่อ 33 ปีที่แล้ว นักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา ได้เสด็จเยือนประเทศนี้ เป็นประวัติศาสตร์พระองค์เสด็จไปยังนครกาซาบลังกาเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 1985  ดังนั้นสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสจะเจริญรอยตามหนทางเดิมซึ่งได้แก่ “การส่งเสริมความเข้าใจร่วมกันและการเสวนาระหว่างศาสนาระหว่างพี่น้องชาวคริสต์และชาวมุสลิม”

 

การเสด็จเยือนประเทศบุลกาเรียและมาเชโดเนีย

        หลังจากหยุดพักเพียงระยะสั้นๆ ในเดือนเมษายน สมเด็จพระสันตะปาปาจะทรงบินข้ามทะเลอาดรีอาติคไปเยือนประเทศบุลกาเรียและยูโกสลาเวียเก่า ซึ่งได้แก่สาธารณะรัฐมาเชโดเนีย ระหว่างวันที่ 5-7 พฤษภาคม ที่ประเทศบุลกาเรียพระองค์จะเสด็จเยี่ยมกรุงโซเฟีย และนครราโควสกี  ถัดจากนั้นพระองค์จะเสด็จไปยังเมืองสค็อปเจ (Skopje) ซึ่งเป็นบ้านเกิดของคุณแม่เทเรซาแห่งกัลกัตตาผู้ตั้งคณะธรรมทูตแห่งความรัก  คาทอลิกของสองประเทศแถบบัลข่านนี้เป็นประเทศที่มีคาทอลิกจำนวนน้อยมากท่ามกลางพี่น้องชาวออร์โธด็อกซ์  ดังนั้นการส่งเสริมความเป็นเอกภาพของคริสตชนต่างนิกายจึงเป็นเรื่องสำคัญที่สมเด็จพระสันตะปาปาต้องการที่จะปฏิบัติภารกิจนี้

 

ความปรารถนาของพระสันตะปาปาคือการเสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่น

        แม้จะยังไม่มีการยืนยันเป็นทางการสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงกล่าวอย่างเปิดเผยต่อกลุ่มชาวญี่ปุ่นซึ่งไปเยือนนครรัฐวาติกันว่า พระองค์หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะเสด็จเยือนญี่ปุ่นในปี ค.ศ. 2019  ในการพบปะสนทนากันนั้นพระสันตะปาปาได้ตรัสว่าในปี ค.ศ. 1585 มีชายหนุ่มชาวญี่ปุ่น 4 คนเดินทางมา ณ กรุงโรมพร้อมกับธรรมทูตคณะเยซุอิตหลายคนเพื่อเยี่ยมคำนับพระสันตะปาปาเกรโกรี่ที่ 13

 

การประชุมสมัชชาซีน็อดของกลุ่มประเทศแถบลุ่มน้ำอะเมซอน

        ในช่วงที่สองของปี 2019จะมีการประชุมสมัชชาซีน็อดในเดือนตุลาคมเพื่ออภิปรายกันเกี่ยวกับปัญหาของภูมิภาคกลุ่มลุ่มน้ำอะเมซอน    พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงขอร้องให้มีการประชุมกันเป็นกรณีพิเศษในหัวข้อ “กลุ่มประเทศลุ่มน้ำอะเมซอน: หนทางใหม่สำหรับพระศาสนจักรและสำหรับระบบนิเวศน์แบบองค์รวม”  ซึ่งจะไม่จำกัดอยู่แต่เรื่องระบบนิเวศน์เท่านั้น แต่จะมีหลายหัวข้อที่เป็นความสนใจของสภาพระสังฆราช 7 แห่งกับอีก 9 ประเทศที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคนั้น

 

(วิษณุ ธัญญอนันต์ - ติดตามพันธกิจของสมเด็จพระสันตะปาปานำมาเพื่อการไตร่ตรอง)