slide1 slide3 slide2 slide4

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงแสดงความเสียใจ ต่อชาวปารีสหลังเหตุการณ์ไฟไหม้อาสนวิหาร “Notre Dame”

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงแสดงความเสียใจ

ต่อชาวปารีสหลังเหตุการณ์ไฟไหม้อาสนวิหาร “Notre Dame”

 

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส

“พ่อขออวยพรแห่งอัครสาวกพวกเธอทุกคน”

วันที่ 16 เมษายน ค.ศ. 2019

ต่อไปนี้เป็นคำแปลของสาส์นที่สมเด็จพระปาปาฟรานซิสส่งไปยังท่านเจ้าคุณอาร์คบิช็อปมีแชล โอเปอตีต์ (Michel Aupetit) แห่งกรุงปารีสเกี่ยวกับเหตุการณ์ไฟไหม้เมื่อวานนี้ 15 เมษายน ซึ่งได้ทำลายโครงสร้างส่วนใหญ่ของอาสนวิหารนอเตอร์-ดาม (Notre-Dame)

* * *

สาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส มีดังนี้:

 

“ท่านเจ้าคุณ อาร์คบิช็อปมีแชล โอเปอตีต์

อัครสมณประมุขแห่งเขตศาสนปกครองแห่งกรุงปารีส

            ในเหตุการณ์อัคคัภัยครั้งใหญ่ที่ได้ทำลายส่วนใหญ่ของอาสนวิหารนอเตอร์-ดามข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจด้วยกับท่านและบรรดาสัตบุรุษแห่งเขตศาสนปกครองของท่านรวมถึงประชาชนชาวปารีสและชาวฝรั่งเศสทุกคน  ในช่วงอาทิตย์แห่งมหาทรมานนี้เรารำลึกถึง  พระมหาทรมาน การสิ้นพระชนม์ และการกลับคืนชีพของพระเยซูคริสตเจ้า ข้าพเจ้าขอร่วมใจและอธิษฐานภาวนากับท่าน

          เปลวเพลิงได้ทำลายอาคารประวัติศาสตร์นี้ไปเป็นอันมาก ทว่าข้าพเจ้าตระหนักดีว่านี่ยังมีผลกระทบต่อสัญลักษณ์แห่งชาติ อันเป็นที่รักของปวงชนชาวปารีสและชนชาวฝรั่งเศสที่มีความเชื่อที่แตกต่างด้วย  เพราะนอเตอร์-ดามเป็นเพ็ชรล้ำค่าเชิงสถาปัตยกรรมแห่งความทรงจำอันยาวนาน เป็นสถานที่ซึ่งเคยมีเหตุการณ์ที่สำคัญ เป็นประจักษ์พยานแห่งความเชื่อและการอธิษฐานภาวนาของชาวคาทอลิก ณ ใจกลางเมือง

          ในขณะที่ข้าพเจ้าขอชมเชยในความกล้าหาญและผลงานของบรรดานักดับเพลิงที่ฉีดน้ำไม่ให้อัคคีลุกลามต่อไป  ข้าพเจ้าปรารถนาอย่างยิ่งที่จะให้มีการซ่อมแซมอาสนวิหารนอเตอร์-ดามขึ้นมาใหม่ ซึ่งต้องขอบคุณผลงานของการซ่อมแซมปรับปรุงของทุกคน วัดที่สวยงามที่อยู่ในใจกลางเมืองนี้เป็นเครื่องหมายแห่งความเชื่อของผู้ที่ก่อสร้างขึ้นซึ่งเป็นพระศาสนจักรผู้เป็นมารดาแห่งเขตศาสนปกครองของท่าน นี่เป็นมรดกแห่งวัฒนธรรมและจิตวิญญาณของกรุงปารีส ของประเทศฝรั่งเศส และของมนุษยชาติ

          ด้วยความหวังนี้ ข้าพเจ้าขออำนวยพรแห่งอัครสาวกมายังท่าน มายังสมณประมุขทุกองค์ และมายังบรรดาสัตบุรุษของท่าน ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องประฃาชนชาวปารีสและทุกคนในประเทศฝรั่งเศส

ฟรานซิสกุส

(FRANCISCUS PP.)”