slide1 slide3 slide2 slide4

จดหมายเวียนจากสภาประมุขบาดหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ที่ สสท. 0147/2019 เรื่อง พระศาสนจักรคาทอลิกและคำสอนเกี่ยวกับการปลงศพผู้ล่วงลับ และ การอนุญาตให้เผาศพได้

จดหมายเวียนจากสภาประมุขบาดหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย

ที่ สสท. 0147/2019

เรื่อง พระศาสนจักรคาทอลิกและคำสอนเกี่ยวกับการปลงศพผู้ล่วงลับ

และ การอนุญาตให้เผาศพได้